piątek, 17 lipca 2015

Midday oranges
Cześć ;)
Wyschnięta ziemia tworząca tło mojej stylizacji, aż prosiła się o jakiś mocny kolor. Jak pewnie sami spostrzegliście, do tej stylizacji zainspirowała mnie okładka książki "Moda. Podręcznik Projektanta". Mam na sobie pomarańczową koszulkę z "Pilot" i słuchawki nauszne z Nickelodeon w tym samym kolorze. Stare, lecz niezwykle wygodne, granatowe spodnie skróciłem i tak powstały z nich spodenki. Mój look dopełniłem niebieskimi Adidasami Neo.

Hi ;)
The dried earth forming the background of my styling, until she asked for a strong color. As you probably spostrzegliście themselves to the styling was inspired cover of the book "Creative Fashion Drawing". I am wearing an orange T-shirt from "Pilot" and the earhook with Nickelodeon in the same color. Old, but extremely comfortable, dark blue pants shortened, and so the purpose of creating shorts. My look filled up with blue Adidas Neo.
Translated by GoogleKońcem czerwca, a początkiem lipca na facebook'u (a przynajmniej na moim strumieniu) i nie tylko, rozpętała się istna hekatomba związane z dwoma zgonami. Samobójstwem Dominika Szymańskiego, który nie wytrzymał już presji rówieśników i szykanowania z ich strony i śmiercią na skutek choroby Maddinki (Martyny Ciechanowskiej), która po śmierci zgarnęła chyba więcej negatywnych komentarzy niż za życia. To czego się dowiedziałem z internetu w obydwu tych sprawach, wstrząsnęło mną totalnie. Hmnm... nie będę się w tym poście rozwodził nad tymi wszystkimi hejtami/hejterami i terrorem w internecie i życiu, a nawet po śmierci, bo moim zdaniem wszystko już w tej sprawie zostało powiedziane. Odsyłam was do bloga Kamila Machera, który napisał rewelacyjny post na ten temat: post - klik

The end of June and beginning of July on facebook (at least in my stream), and not only unleashed a veritable hecatomb linked to the two deaths. Dominic suicide Szymanski, who could not resist peer pressure already and harassment on their part and death due to illness Maddinki (Martyna Ciechanowska), which after the death of garnering perhaps more negative comments than for life. What I learned from the internet in both cases, totally shocked me. Hmnm ... I will not dwell on this post over all those hejtami / hejterami and terror on the Internet and life, and even after death, because in my opinion everything is in this case was said. I refer you to the blog Kamil Macher, who wrote a sensational post on this topic: post - click.
Translated by GoogleDziś natomiast chciałbym porozmawiać z wami o krytyce (tej niezdrowej) i hejcie. Najłatwiej, będzie jeśli zacznę od siebie. Nigdy w szkole nie byłem specjalnie "popularny", ani lubiany przez wszystkich. Zawsze byłem inny od wszystkich chłopaków. Miałem więcej koleżanek niż kolegów, bardzo lubiłem rysować co potem przekształciło się w projektowanie i nie nosiłem dresów z RPK, Monster Energy czy innej bardzo popularnej marki. Tak na marginesie, to w ogóle nie nosiłem dresów. Nie raz, nie dwa, ani nie trzy razy usłyszałem obelgi typu: gej, pedał, baba, obojniak, babochłop. Nie było to jakieś nękanie, ale czasem się zdarzało. Tak więc, można powiedzieć, że od podstawówki byłem przygotowywany na jako taki hejt. 

But today I want to talk to you about criticism (this unhealthy) and hates. The easiest way will be if I from each other. Never in school, I was not really "popular", nor liked by everyone. I have always been different from all the guys. I had more girlfriends than colleagues, I really liked to draw what then transformed into the design and did not wear tracksuits with RPK, Monster Energy is another very popular brand. As an aside, it really did not wear tracksuits. Not once, not twice, or three times I heard insults such as: gay, queer, woman, Chatter is advertising, babochłop. There was some harassment, but sometimes it's happened. Thus, we can say that since primary school I was prepared for as such hate.
Translated by Google

Nasiliło się to kiedy do mody męskiej zaczęły wchodzić rurki i w szkole miałem je pierwszy. Lawina jednak zaczęła się przy moich drugich, niebieskich rurkach. O tak, one to dopiero rzucały się w oczy. Jednak mimo tego wszystkiego dawałem sobie radę i jak na to patrzę, to wydaje mi się, że nawet bardzo dobrze. Największe pole do popisu, moim rówieśnikom ze szkoły i nie tylko, dał mój blog. Wtedy właśnie mogli wyśmiać mniej, mój styl ubierania, moją pracę i moje zainteresowania. Czy mnie to obchodziło? Wcale. Od samego początku wiedziałem, że wszyscy Ci, którzy mnie wtedy krytykowali, nie wiedzą nawet o modzie połowy tego co ja. A już totalnie chciało mi się z nich śmiać kiedy dodawali anonimowe komentarze na mojego bloga. Na szczęście, kiedy zobaczyli, że niczym nie są w stanie mnie zagiąć - dali sobie spokój. Tak w wielkim skrócie przedstawia się moja historia związana z hejtem i krytykom.

It escalated when the men's fashion began to enter the tube and at school I had them first. However, the avalanche began with my second, blue tubes. Oh yes, they are just threw up in my eyes. But despite all that, I gave cope and how I look at it, it seems to me that even very well. The greatest room to maneuver, my peers from school, and not only gave my blog. It was then that they could laugh at less my style of dress, my work and my interests. Do I care? Not at all. From the very beginning I knew that all those who criticized me then, do not even know about fashion half of what I do. And I totally wanted me to laugh at them when they added the anonymous comments on my blog. Fortunately, when they saw that nothing can not bend me - they gave it up. So in a nutshell, illustrates my story associated with hejtem and critics.
Translated by GoogleWAŻNE! Kochani dziś wyjeżdżam na wakacje do Niemiec. Raczej nie będę miał tam dostępu do internetu, a poza tym nie zabieram laptopa. Robię sobie "detox" od cyberorzestrzeni, co serdecznie polecam i wam. Trzymajcie się i spędzajcie wakacje jak najlepiej!

Koszulka/Shirt - Pilot
Buty/Boots - Adidas Neo
Spodenki/Shorts - DIY ~ C&A
Słuchawki/Earphones - Nickelodeon
Książka/Book - Moda. Podręcznik Projektanta.


Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

Zdjęcia - Monika Gałkowska

wtorek, 14 lipca 2015

W domu Madame Chic - Jennifer L. Scott - WL


Autor: Jennifer L. Scott
Tytuł: W domu Madame Chic
Stron: 247
Wydawca: Wydawnictwo Literackie
Rok wydania: 2015
Cena okładkowa: 32,90 zł

Author: Jennifer L. Scott
Title: At Home with Madame Chic
Pages: 247
Publisher: Wydawnictwo Literackie
Relase Date: 2015
Cover price: 32,90 PLN


"W domu Madame Chic" to nic innego jak kontynuacja bestsellerowej powieści Jennifer L. Scott pt. "Lekcje Madame Chic". Obie książki miałem okazję przeczytać dzięki Wydawnictwu Literackiemu, które podesłało mi oba egzemplarze. Przechodząc do drugiej części. Tak jak poprzedniczka, książka jest bardzo fajnie wydrukowana, pełna umilających czytanie ilustracji i podzielona na wiele części. A jak wiadomo w małych kęsach je się lepiej. 

"At Home with Madame Chic" is nothing but a continuation of the bestselling novel by Jennifer L. Scott Fri. "Lessons Madame Chic". Both books had the opportunity to read through the Wydawnictwo Literackie, which send me both copies. Turning to the second part. Just like its predecessor, the book is very nicely printed, there are full illustrations and divided into many parts. And as you know in small bites them better.
Translated by Google

Tak jak można zorientować się po samym tytule, Jennifer skupi się tym razem na domu - Madame Chic, swoim i naszym! Oprócz tego nie zabrakło w niej różnych anegdotek z życia autorki za równo w Paryżu jak i w Kalifornii. Po przeczytaniu tej książki, śmiało mogę stwierdzić, że obie pozycje z Madame Chic w tytule, nie dość, że są świetnymi poradnikami, to i niezwykle motywują do działania. Tym razem autorka uraczy nas polecaną muzyką i pomoże skompletować garderobę składającą się z 10 rzeczy na każdą porę roku. Najbardziej zaintrygowało mnie to, że w książce tej znalazły się też przepisy kulinarne! Jest ich naprawdę sporo i mam wielką ochotę, aby je wypróbować. "W domu Madame Chic" to pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy kochają modę, sztukę, jedzenie i którzy chcą mieć bardziej szykowne mieszkanie!

So how can you figure out the same title, Jennifer will focus this time on the home - Madame Chic, your and our! In addition, it does not run in the various anecdotes from the life of the author for both in Paris and in California. After reading this book, I can safely say that both positions of Madame Chic in the title, not quite that are great guides, this and extremely motivated to act. This time, he takes us recommended the author of music and help complete wardrobe consisting of 10 items for every season. The most intrigued me is that this book also included recipes! There are really a lot and I have a great desire to try them out. "The house of Madame Chic" is a must for all those who love fashion, art, food and who want to have a more chic apartment!
Translated by Google

Podsumowując, książka równie udana jak poprzedniczka. Mimo mniejszej ilości stron wcale nie odczułem mniejszej ilości informacji, a może nawet jeszcze więcej niż w pierwszej części. Moim zdaniem książka ta w 100% zasługuje na +5/6.

In summary, the book as successful as its predecessor. Although fewer pages do not feel less information, and perhaps even more than in the first part. In my opinion, this book is a 100% deserves 5/6.
Translated by Google


Tak jak przy recenzji pierwszej części pt. "Lekcje Madame Chic", tak i tym razem podaję wam kompletny spis treści, abyście dokładnie wiedzieli o co w tej książce chodzi.

Spis Treści

Szyk. Co to takiego? - 7

Część pierwsza: W twoim domu
Rozdział 1 - Francuski łącznik - 27
Rozdział 2 - Zakochaj się w swoim domu na nowo - 33
Rozdział 3 - Bałagan (wokół nas i w nas) - 57
Część druga: Codzienne przyjemnośći
Rozdział 4 - Przyjemności poranka - 69
Rozdział 5 - Przyjemności popołudnia - 131
Rozdział 6 - Przyjemności wieczoru - 187

Podziękowania - 247


As with the first portion Reviews Fri. "Lessons Madame Chic", so this time I give a complete table of contents, so that you know exactly what this book is about.

Table Of Contents

Chic. What is this? - 7

Part One: In your home
Chapter 1 - The French Connection - 27
Chapter 2 - Fall in love with your home again - 33
Chapter 3 - Mess (around us and in us) - 57
Part Two: Everyday pleasures
Chapter 4 - The Pleasures of the morning - 69
Chapter 5 - The Pleasures of the afternoon - 131
Chapter 6 - The Pleasures of the evening - 187

Thanks - 247
Translated by Google


Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

piątek, 10 lipca 2015

Big Magazine Review & Niebioeski


Cześć ;)
W tamtym roku dwa posty w miesiącu zajmowały przeglądy magazynów - Harper's Bazaar i Glamour. W tym roku już tego nie robię. Niektórzy z was lubili te posty, więc właśnie dla nich, raz na sześć miesięcy będę robił Wielki Przegląd Magazynów. Długo się zastanawiałem co w tym poście pokazać, co wyróżnić i na co zwrócić uwagę. Dodatkowo, między opisami, wrzucę wam skany felietonów z Glamour, lub  reportaży pt. "24 godziny z..." z Harper's Bazaar.

Hi ;)
In that year two posts a month occupied inspections magazines - Harper's Bazaar and Glamour. This year, I do not. Some of you liked these posts, so just for them, once every six months I will be doing the Grand Review of Magazines. For a long time I wondered what in this post show what stand out and what to look for. In addition, between descriptions, you throw scans from Glamour columns, or reportages Fri. "24 hours ..." from Harper's Bazaar.
Translated by Google


Glamour, styczeń 2015

GLAMOUR: 

- Odkąd go kupuję, już któryś raz zmienia swój rozmiar i cały czas rośnie. Za co ma u mnie duży minus. Tych którzy, tak jak ja, trzymają to na półce jest to bardzo denerwujące. Z tego miejsca proszę też całą redakcje, na czele z Anną Jurgaś: Proszę nie zmieniajcie już wymiarów tego magazynu!

- Okładka z Agnieszką Więdłochą, (tak na marginesie, bardzo dobre zdjęcie), została przeznaczona na bezczeszczenie, przez reklamę Garniera. Nie wiem ile pieniędzy musiała dostać redakcja Glamour, ale moim zdaniem są rzeczy, których nie powinno się robić za żadną cenę!

- Nie razi mnie kupowanie sesji, czy okładek od innych magazynów, alee... (no właśnie, jest 1 "ale"). Kupienie tak charakterystycznej okładki z Karlie Kloss i Taylor Swift, po tym jak 3 miesiące wcześniej ukazała się w Vogue USA? Nie, to był (moim zdaniem) kolejny błąd. 

+ Na plus zasługuje fakt, że od marcowego numeru, miejsce Sary Boruc w pisaniu felietonów zajęła wspaniała Anja Rubik. Wreszcie powiało czymś nowym, świeżym i oryginalnym!

+ Bardzo fajnie, że pismo trzyma się swojego lekko młodzieżowego stylu i łatwego oraz bardzo przyjemnego przekazu, najnowszych trendów dla wszystkich.

+ Strzałem w dziesiątkę był pomysł, z aplikacją Tap2C. W magazynie porozrzucane są trzy rodzaje znaczków: Video, Dźwięk, Galeria. Jeśli uruchomisz wyżej wymienioną aplikację i najedziesz na jeden z nich, na twoim smartphonie może pojawić się np. film z backstage'u danej sesji zdjęciowej.

+ Największym plusem jednak, jest chyba cena. Ten magazyn daje naprawdę wiele różnorodnych, ciekawych informacji za jedyne 4,50 zł.


GLAMOUR: 

- Since buying it, already one time changes its size and growing all the time. For what is for me a big minus. Those who, like me, keep it on the shelf is very annoying. From this place, please also the entire editorial staff, headed by Anna Jurgaś: Please do not change the dimensions of this magazine already!

- Cover with Agnieszka Więdłocha, (by the way, very good picture), it has been dedicated to desecration, by advertising Garnier. I do not know how much money you have to get the editors of Glamour, but I think there are things you should not do at any price!


- Do not offend me buying the session, or covers of other magazines, alee ... (well, there is one "but"). Buying so characteristic cover with Karlie Kloss and Taylor Swift, after a three months earlier appeared in Vogue US? No, it was (in my opinion) another mistake.

+ On the plus side is the fact that since the March number, place of Sarah Boruc in writing feature articles for Glamour took great Anja Rubik. Finally, the wind blew something new, fresh and original!

+ Very cool that the letter follows its slightly youth style and easy and very pleasant message, to all the latest trends.


+ Hits the spot was an idea, with the application Tap2C. In stock are scattered three types of stamps: Video, Audio, Gallery. If you run the above mentioned application and you move on one of them, on your smartphone may appear eg. Video of the photo shoot backstage.

+ The greatest advantage, however, is probably the price. This magazine gives a lot of diverse, interesting information for only 4,50 PLN.
Translated by Google


Harper's Bazaar, styczeń - luty 2015

HARPER'S BAZAAR: 

- Tak naprawdę, największym minusem Harper's Bazaar jest to, że w ciągu roku nie wydaje 12 numerów lecz 10. Dzieje się tak, ponieważ na miesiące styczeń i luty oraz lipiec i sierpień przypada po jednym magazynie.

- Kolejnym, lecz znacznie mniejszym minusikiem jest cena. Hmnm... Harper's Bazaar kosztuje 11,90 zł i z pewnością warty jest swojej ceny, ale gdyby tak obniżyć ją do 9,90 zł, to wydaje mi się, że sprzedawałby się lepiej.

+ Każda okładka Harper's Bazaar jest z czasem co raz lepsza. Magazyn używa znacznie mniej okładek z zagranicznych wydań. Okładka czerwcowa (z Anją Rubik) była najlepszą okładką tych sześciu miesięcy, ale więcej o tym za chwilę.

+ Jeśli chodzi o polskie magazyny modowe, lub ich polskie wersje, to nigdzie nie znajdziemy tak wspaniałych, profesjonalnych i świetnie wykonanych sesji jak w Harper's Bazaar. Do tych sesji nie umywają się, żadne z innych czasopism w języku polskim i chociażby dla nich warto kupić ten magazyn.

+ "24 godziny z..." zakochałem się w tych reportażach od pierwszego numeru HB jaki kupiłem. Już wiele razy pisałem wam o co w nich chodzi, a powyżej macie skan 24 godzin z Jeremym Scottem. W tej serii wywiadów, w ciągu tych 6 miesięcy pojawili się również: Anja Rubik, Ola Rudnicka, Magda Jasek i Maja Salomon, Jason Wu i Clare Waight Keller.

+ Wszystkim, którzy chcieliby zacząć prenumerować HB, redakcja wychodzi naprzeciw z bardzo korzystnymi propozycjami. Sam chyba zdecyduję się na prenumeratę!

+ Ostatnią już rzeczą, która moim zdaniem zasługuje na specjalne wyróżnienie to wywiady. Przeprowadzane na bardzo wysokim poziomie z ludźmi ze świata mody, kultury i sztuki.


HARPER'S BAZAAR:

- Actually, the biggest downside Harper's Bazaar is that within a year it does not seem 12 numbers but 10. This is because the months of January and February and July and August falls after one warehouse.

- Another, but much less minusikiem is the price. Hmnm ... Harper's Bazaar costs 11,90 PLN and certainly worth the money, but if they lowered it to 9.90 PLN, it seems to me that it would sell better.

+ Each cover of Harper's Bazaar is at once a better time. Magazine uses significantly less covers the foreign editions. The June cover (with Anja Rubik) was the best cover these six months, but more on that in a moment.

+ When it comes to Polish fashion magazines, or their Polish versions will not find it anywhere so wonderful, professional and well-made sessions as Harper's Bazaar. For these sessions do not wash themselves, none of the other magazines in Polish and even for them it is worth to buy this magazine.

+ "24 hours ..." fell in love with these reportages from the first number HB I ever bought. Already many times I wrote to you about what they mean, and above you scan 24 hours with Jeremy Scott. In this series of interviews, during these six months they have also appeared: Anja Rubik, Ola Rudnick, Magda Jasek and Maja Solomon, Jason Wu and Clare waight Keller.

+ To all those who would like to start subscribe HB, editorial meets with the very positive proposals. Sam probably opt for a subscription!


+ The last thing now that I think deserves special mention interviews. They performed at a very high level with people from the world of fashion, art and culture.
Translated by GoogleSpośród jedenastu okładek, które mogliście zobaczyć na samym początku posta, tą z Anją Rubik uważam za najlepszą. Po pierwsze Anja wygląda wspaniale w każdym calu. Jej wspaniałe, błękitne oczy kontrastujące z żółtym tytułem czasopisma i pasujące do nagłówka i granatowa bluzka. Naprawdę okładka jak i samo zdjęcie zachwyciło mnie od pierwszego wejrzenia. 

Of the eleven covers that could see at the beginning of the post, that of Anja Rubik I consider to be the best. Firstly, Anja looks great in every way. Her stunning blue eyes contrasting with yellow title of the journal header and matching blouse and navy blue. Really cover and the same photo amazed me at first sight.
Translated by Google
________________________________________________Dzień dobry!
Dzisiaj niestety nie pisze do was Gabriel tak jak zwykle tylko ja, Damian z bloga www.niebioeski.blogspot.com. Zaproponowałem Gabrielowi ten pomysł, abyśmy mogli bliżej się wam przedstawić. Tak więc. Jestem Damian, mam 15 lat moją pasją tak jak większości blogerów jest fotografowanie. Od dziecięcych lat uwielbiałem fotografować.Zabierałem stary aparat i robiłem beznadziejne zdjęcia z myślą, że komuś się spodobają. Moją pasją jest poniekąd gotowanie, lecz bardziej pieczenie ciast. 

Good morning!
Today, unfortunately, I do not write to you, Gabriel as usual but I Damian niebioeski.blogspot.com blog. Gabriel suggested this idea, we can introduce myself closer to you. Thus. Damian I am 15 years my passion like most bloggers are shooting. From childhood I loved to photograph. I took an old camera and hopeless images did they think someone will like. My passion is somewhat cooking, but more baking cakes.
Translated by Google

Oglądam anime. Uwielbiam anime, nie traktuję tego jak bajki, bo niektóre anime niestety nie są bajkami. Moim aktualnym celem jest, dostanie się do szkoły plastycznej. Jest to dla mne wyzwanie, ponieważ ta szkoła się znajduje dalej od mojej obecnej miejscowości. Czy mi się uda? Nie wiem, ale będę się starać. Czy mógłbym żyć bez blogowania? Zapewne tak, ale niestety od bloga trudno jest się odzwyczaić.


I watch anime. I love anime treats it as a fairy tale, because some anime, unfortunately, are not fairy tales. My current goal is to get into art school. It is a challenge for me because this school I find myself away from my current village. Did I succeed? I do not know, but I'll try. Could I live without blogging? Probably yes, but unfortunately the blog it is difficult to wean.

Translated by Google


Niestety ten blog nie jest moim pierwszym blogiem. Przed nim było dużo więcej sławnych lub nie sławnych blogów.
Jak ktoś mnie kojarzy z mojego bloga to wiem, że moje posty są równie krótkie jak ten. Nie lubię pisać długich postów, ponieważ wiem że niektórym po prostu się nie chcę czytać długich tekstów. Także wstawiam was parę zdjęć mojej roboty oraz odpowiedzi na pytania od Gabriela i serdecznie pozdrawiam.

Unfortunately, this blog is not my first blog. Before him there was a lot more famous or not famous blogs. As someone reminds me of my blog, I know that my posts are as short as this one. I do not like to write long posts, because I know that some simply did not want to read long texts. Also I intercede you some pictures of my work and to answer questions from Gabriel and cordially greet.
Translated by Google1. Dlaczego założyłeś bloga? Co Cię do tego "popchnęło"?
Tego bloga założyłem przede wszystkim dla tego aby zapomnieć o przeszłości, od momentu założenia bloga zacząłem że tak powiem ,,żyć od nowa''


2. Jakie są twoje trzy ulubione blogi?
Pomijając twojego którego bardzo lubię: to (kolejność nie ma tu znaczenia)
http://polynaeces.blogspot.com/
http://pusta-szklanka.blogspot.com/
http://wyzalacz.blogspot.com/
Przepraszam miało być trzy ale muszę jeszcze jeden wstawić ^.^
http://dziennikidestiny.blogspot.com/


3. Z jaką mniej lub bardziej znaną osobą chciałbyś się spotkać?
Aktualnie chciałbym się spotkać z swoją koleżanką :D A z sławną osobą? Niestety chyba nie. 

4. Czy twoje otoczenie (rodzina, przyjaciele, szkoła) wie, że prowadzisz bloga. Jaka była ich reakcja?
Niestety nie wie. Ale to dobrze. 


5. Jak chciałbyś, żeby wyglądała twoja 18stka?
Nie chciałbym aby była to jakaś wielka impreza gdzie alkohol wylewa się litrami. Urządził bym ją w jakimś domku zaprosił z 10 moich najlepszych przyjaciół
i byśmy się bawili :)


6. Załóżmy, że wygrałeś w totka milion złotych, co z nimi robisz?
Przede wszystkim wyjechałbym na długą wycieczkę do Japonii (chciałbym tam zamieszkać ale jeśli mówimy o teraźniejszości to języka japońskiego dopiero się uczę) 
Kupiłbym profesjonalny aparat, i chciałbym zostać reżyserem filmu, stworzyć swój film.


7. Czy masz jakiś (niewinny) nałóg? np. czekolada, jakiś napój itp. itd.
UWIELBIAM PIĆ KAWĘ. Kocham jej smak ale bardziej kocham ją wąchać, uwielbiam w wakacje pić mrożoną kawę.

8. Ulubiony przedmiot w szkole? Dlaczego?

Ojojoj... Plastyka, mam bardzo fajną panią od plastyki, uwielbiam na plastyce rysować i tworzyć. 


9. Jakie są twoje plany na przyszłość? Jaka szkoła średnia, jaka wyższa?
Szkoła tak jak wyżej wspominałem plastyczna. Dalej to ja nie wiem... Niestety :D


10. Największe marzenie związane z blogiem/blogowaniem?
Szczerze, jak zakładałem bloga to chciałem mieć wiele reklam, i na nim zarabiać, lub dostawać produkty na recenzje. Teraz? Szczerze? Prowadzę bloga dla przyjemności i zarabianie na blogu mnie nie interesuje :)Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.