piątek, 20 listopada 2015

Francuski Szyk & Francuski Szyk dla mężczyzn


Autor: Isabelle Thomas & Frederique Veysset
Tytuł: Francuski szyk! Dla mężczyzn | Francuski szyk!
Stron: 192
Rok wydania: 2015 | 2014
Cena okładkowa: 34,90 zł

Author: Isabelle Thomas & Frederique Veysset
Title: You're so French MEN! | You're so French!
Pages: 192
Publisher: Wydawnictwo Literackie
Relase Date: 2015 | 2014
Cover price: 34,90 PLN

.
Cześć ;)
Dziś dzięki uprzejmości Wydawnictwa Literackiego, mam przyjemność zrecenzować dla was dwie bliźniacze książki, które od nich dostałem. Zaczynamy od rzeczy czysto wizualnych i technicznych, takich jak na przykład okładka. Jeśli chodzi o wygląd to nie mam tu za dużo do powiedzenia, bo w obu przypadkach są one bardzo ładne, zrobione w fajny minimalistyczny sposób, co moim zdaniem zawsze przyciągnie do tego, żeby ktoś zajrzał do środka. Jednak jest jeden szkopuł. Okładka damskiej wersji "Francuskiego Szyku" jest zdecydowanie lepsza. A dlaczego? Śpieszę z wyjaśnieniem. Granatowa okładka jest gładka, a różowa ma fakturę, która przypomina skórę. (Aż mi się zrymowało...) Jednak nie o to tak naprawdę chodzi, bo zdecydowanie bardziej wolałbym tą gładką gdyby nie jeden szczegół. Na niej widać każdy odcisk palca, każde wasze najdelikatniejsze dotknięcie czy przejechanie po okładce. Książka wygląda przez to tragicznie, bo cała jest pokryta plamami, które szczególnie pod światło nie dają o sobie zapomnieć. A jeśli chodzi o wszystkich, którzy (tak, jak ja), lubią wąchać książki, to dla was moi kochani mam dobrą wiadomość - pachną przepięknie.

Hey ;)
Today, courtesy of the Literary Publishing, I am pleased to review it for you, two twin books that I got from them. We start from things purely visual and technical, such as cover. As far as looks are not I've got too much to say, because in both cases they are very nice, done in cool minimalist way, which I think always attract to anyone peered inside. However, there is one snag. Cover the women's version of the "French Open Order" is definitely better. But why? I hasten with an explanation. The dark blue cover is smooth, and pink is the texture that resembles skin. (Until I rhyme...) But it's not really, because it's much more I'd prefer the smooth if not for one detail. On it you can see every fingerprint, every your lightest touch or passing a cover. The book looks through this tragic, because the whole is covered with spots, which particularly in light did not make themselves forget. And as for all those who (like me), like sniff books, this is for you my dear I have good news - they smell beautiful.
Translated by Google


Francuski Szyk! Dla mężczyzn
Całą przygodę zaczynamy z tą książką od słów: "Ktoś, kto nie bywa często w Paryżu, nigdy nie osiągnie pełni elegancji". Dalej przewodnik po świecie męskiego, paryskiego szyku wiedzie nas, przez słowo szarmancki i co ono tak właściwie znaczy. Następnie dostajemy też całą stronę wypunktowanych zachowań, których kobiety nie lubią i rzeczy, które powinniśmy robić częściej. Do tej pierwszej (negatywnej) grupy zaliczane są: całowanie w rękę i pytania w stylu "Czy ktoś już pani mówił, że jest pani piękna?". Natomiast, to czego kobiety chciałby, abyśmy robili częściej to trzymanie drzwi w metrze, puszczanie ludzi przed sobą, nie tylko kobiet oraz wstawanie, kiedy kobieta wychodzi z pomieszczenia.

The whole adventure begin this book with the words: "Someone who does not is often in Paris, will never reach full of elegance". Next guide to the world of male Parisian chic leads us through the word gallant and what does it actually mean. Then we get a whole page bulleted behaviors that women do not like and things that we should do more often. Until the first (negative) groups are included: kissing in hand and questions like "Has anyone told you that you're beautiful?". On the other hand, what women would want us to do often is to keep the door in the subway, letting people against each other, not just women and stand up when a woman comes out of the room.
Translated by Google

To co było dla mnie bardzo dużą, a zarazem niezwykle miłą niespodzianką, to wywiady. Są one moim zdaniem świetną sprawą, szczególnie dla najbardziej opornych, bo wierzę, że bardziej przekona ich coś, co radzi im drugi mężczyzna, niż dwie kobiety piszące właśnie tą książkę. Jest ich bardzo dużo, bo ponad trzynaście. Mężczyźni wypowiadający się w nich są w różnym wieku, obejmują różne stanowiska i cechują ich różne style. Nawet jeśli jakiś mężczyzna, po przeczytaniu tej lektury nie potrafiłby sobie poradzić z problemem, co kupić na zakupach, to dzięki dziesiątkom różnych fotografii i ilustracji, będzie mógł po prostu iść do sklepu i pokazać, że chce coś podobnego do tego, lub połączyć coś jak tamto z tym. Zdjęcia i ilustracje, jak i same autorki zaznaczają, żeby mężczyźni przestali bać się kolorów. Wyjaśniają jak je łączyć i popychają w ich stronę.

What it was for me a very large, yet extremely pleasant surprise, the interviews. They are in my opinion a great thing, especially for the most stubborn because I believe that the more convince them of something they are advised another man, than just two women writing this book. There are a lot, because more than thirteen. Men speaking in them are of different ages, include a variety of positions and are characterized by their different styles. Even if a man, after reading this reading would not be able to cope with the problem of what to buy shopping, thanks to tens of various photographs and illustrations, he could simply go to the store and show that he wanted something similar to this, or connect something like those with it. Photos and illustrations, as well as the authors themselves point out that men ceased to be afraid of colors. They explain how to connect and push toward them.
Translated by Google

Podsumowując. Książka warta jest uwagi każdego mężczyzny. Oprócz tego, że znajduje się tu masa porad jak i w co się ubierać, to znajdują się tu też wskazówki jak się zachowywać, a niektórym panom szczególnie to by się przydało. Bardzo dużym plusem są dla mnie wywiady, bo jest to coś z czym nie spotkałem się w żadnym innym poradniku tego typu. Świetny jest też dział o dbaniu o swoją skórę, włosy i zarost! Drogie panie, kupcie tą książkę, każdemu mężczyźnie na którym wam zależy i przypilnujcie, żeby ją przeczytał! Nie widzę w niej wad: 6/6.

In conclusion. The book is well worth the attention of every man. Apart from the fact that there is a mass of tips on how and what to dress, then there are also tips on how to behave, and some gentlemen in particular this would be useful. A very big plus for me interviews, because it is something I have not encountered in any other guide of this type. Great is also a section on caring for your skin, hair and beard! Ladies, buy this book, every man for whom I care and przypilnujcie to read it! I do not see her flaws: 6/6.
Translated by Google


Francuski Szyk!
Przygodę po nauczenia się francuskiego szyku, autorki zaczynają od wywiadu Maxime Simons'em, który w mistrzowski sposób definiuje francuski szyk. Pozwolę go sobie zacytować: "To niewymuszona elegancja. Kobieta bogini, ale taka, która się z tym nie obnosi. Dyskretnie podkreśla swoje kształty, dba o szykowny i ponadczasowy wygląd". Następną rzeczą, którą podsuwają wam Isabelle i Frederique, to zrobienie porządku w swoich szafach i określenie swojego stylu. Ta książka zajmuje się także obalaniem mitów i stereotypów. Są to między innymi: Lamparci wzór jest wulgarny, a Wszystkie balerinki są eleganckie. W tej książce zostaniecie poinstruowane z jakimi częściami garderoby powinnyście się zaprzyjaźnić na bardzo długo, a nawet do końca życia. 

French Chic!
Adventure after learning of French chic, the authors start from the interview Maxime Simons, who masterfully defines French chic. Let me quote him: "It's effortless elegance. A woman goddess, but one that with it not flaunt. Discreetly emphasizes its shape, takes care of chic and timeless look." The next thing you shoving Isabelle and Frederique is doing fine in their closets and define your style. This book is also pulling down myths and stereotypes. These include: leopard pattern is vulgar, and all ballerinas are elegant. In this book, you will be instructed identify garments You should be friends for a very long time, or even for life.
Translated by Google

Mimo, że kobiety są bardziej odważne jeśli chodzi o modę, to często boją się nadać swoim stylizacjom charakteru, co sprawia, że wyglądają tak samo. Ta książka zawiera lekarstwo i na to! Dzięki tej książce dowiecie się jakich gaf nie popełniać i czego pod żadnym pozorem ze sobą nie łączyć. Autorki podają również dziesięć przykazań, dla poszukiwaczek garderobianych skarbów oraz jakie najczęstsze błędy popełniają kobiety w zależności od wieku. Drogie nastolatki, Wam zarzuca się tuszowanie i przesadę. Czy jest w tym coś prawdziwego? Z przykrością, muszę się zgodzić.

Although women are more courageous when it comes to fashion, it is often afraid to give their stylization of character, which makes it look the same. This book provides a cure and it! With this book, you'll learn what not to commit blunders and what under any circumstances do not connect with each other. The authors also give the Ten Commandments, for poszukiwaczek cloakroom treasures and what the most common mistakes are made by women, depending on age. Dear teenagers, you are accused of cover-up and exaggeration. Is there something real? With regret, I have to agree.
Translated by Google

Podsumowując. Książka tak jak jej męska wersja pełna jest wywiadów, co jest dla mnie bardzo fajnym, a za razem niespotykanym dodatkiem. Powinna do niej sięgnąć kobieta i dziewczyna w każdym wieku. Pomoże każdej kobiecie, a szczególnie tym, które są już znudzone swoją monotonną garderobą i wyglądaniem jak koleżanki. Będzie ona świetną pozycją, dla wszystkich z was, które potrzebują motywacji, wiedzy i inspiracji! Z radością przyznaję: 6/6.


In conclusion. The book as the men's version is full of interviews, which to me is very nice and unusual for the time addition. It should be to reach a woman and a girl of any age. It will help any woman, especially those that are already bored with his monotonous dressing room and looking out as friends. It will be a great position for all of you who need motivation, knowledge and inspiration! We are happy to admit: 6/6.
Translated by Google


Snapchat - gabriel_data
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

piątek, 13 listopada 2015

Zrozum! Nadal jesteś ubrana w H&M, a nie Balmain, jasne?


Cześć :)
Dziś post o tym, co okazało się dla świata istną hekatombą, czyli kolekcji H&M x Balmain. Na samym początku zaznaczam, że nie mam nic, do żadnej osoby, która kupiła sobie coś z tej kolekcji, nie wyśmiewam się z tych ubrań, ani współpracy tej sieciówki z tym domem mody. Są jedynie dwie rzeczy jakie śmieszą mnie w tej całej sytuacji, a za razem ich nie rozumiem.

Pierwsza. H&M już nie pierwszy i zapewne nie ostatni tworzy kolekcję z projektantem, lub domem mody high fashion. Zakładam też, że nikt w H&M nie jest głupi. Dlaczego więc, kiedy pojawia się kolekcja stworzona przez ich współpracę, robią tego tak mało. Czy tych, w tym przypadku, koszulek z napisem "Balmain Paris" będzie dziesięć tysięcy, czy sto tysięcy, to one i tak rozejdą się jak świeże bułeczki. Ale nie! Sieciówka woli, aby jej klienci stali pod sklepem całe godziny, a potem taranowali się i wyrywali sobie produkty z rąk, żeby potem połowa z nich mogła wystawić to na internetowych aukcjach za horrendalne ceny. Pytanie brzmi: H&M kiedy wyprodukujecie tyle produktu, aby starczyło, przynajmniej dla 3/4 osób, które chciałyby sobie go kupić?

Druga. Jest to zachowanie tych ludzi, którzy stoją pod tymi sklepami. Można ich podzielić na kilka grup. Pierwsza z nich, to Ci wszyscy, którzy chcą sobie coś kupić z tej kolekcji, którzy marzą i pragną danego T-shirt'u czy innej sukienki itd. Do nich nic nie mam, no chyba, że zapominają, że są ludźmi i zachowują się jak zwierzęta. Moim pierwszym skojarzeniem, które pojawiło się po obejrzeniu filmiku, gdzie stoją ciasno ściśnięci, przy drzwiach H&M, to świnki przy korycie. Powiem tak, rozumiem, że życie jest trudne i jeśli chce się mieć coś rzadkiego, to musi się przepychać w tych kolejkach, bo inni tak robią, a kulturalne stanie z boku za dużo nam nie da. Ale pomyślmy przez chwilę logicznie. Czy jedna droga koszulka, lub buty są warte tego, żeby potem być uwiecznionym na filmiku, który zaraz ktoś wrzuci do internetu i wyjść na "polską cebulę"? Cena do zapłacenia, to nie tylko pieniądze. A pamiętajcie moi drodzy: Internet nigdy nie zapomina! Drugą grupą ludzi, są Ci którzy okropnie mnie denerwują, czyli Ci wszyscy z pozoru "mądrzy i inteligentni", Ci którzy potrafią się zachować, czyli Ci, którzy to wszystko kręcą. Moim zdaniem to oni zasługują na publiczne obśmianie, bo robienie czegoś takiego jest moim zdaniem najwyższym stopniem chamstwa.

Hey :)
Today a post about what turned out to be a veritable hecatomb for the world, or the collection of H&M x Balmain. At the outset, I note that I do not have anything to any person who bought something from this collection, not laughed at these clothes, or cooperation of the chain stores of the fashion house. There are only two things that amuse me in this whole situation, and for the time they do not understand.

First. H&M is not the first and probably not the last creates a collection with a designer or fashion house of high fashion. No one at H&M is not stupid. Why, then, when there is a collection created by their work, they do it so little. Are these, in this case, T-shirts with the inscription "Balmain Paris" will be ten thousand or a hundred thousand, they still snapped up like hot cakes. But not a local network or the will, to make her clients stood under the store for hours and then ramming and tore his products from hand to then half of them could put it online auctions for exorbitant prices. The question is: H&M when we produce enough product to enough, at least for 3/4 people who would like myself to buy it?

Second. It is the behavior of those people who stand under these shops. They can be divided into several groups. The first of them, he Those who want to buy something from this collection who dream and desire of the T-shirt'u or any other dresses etc. To them I have nothing, unless you forget they are human beings and behave like animals. My first inclination that emerged after watching the cutscene where they stand tightly packed, the door H&M, the pigs at the trough. I'll say this, I understand that life is difficult and if you want to have something rare, it needs to push in the queues, because others are doing so, and cultural status of the side of too much we can not. But let's think logically for a moment. Is one way t-shirt, or shoes are worth to later be immortalized in the video that just one throw to the Internet and go "Polish onions"? Price to pay, not only money. And remember, folks: The Internet never forgets! The second group of people are those who terribly annoyed me, that you all seemingly "wise and intelligent" Those who are able to behave, or those who have it all gravitate. In my opinion they deserve the public laught, because doing something like this is in my opinion the highest degree of rudeness.
Translated by Google

 Źródło: charlizemystery.com
 Źródło: charlizemystery.com

"Zrozum! Nadal jesteś ubrana w H&M, a nie Balmain, jasne?". Są to słowa bardzo gorzkie, lecz też bardzo prawdziwe. Od razu zaznaczam, nie mam nic do H&M, bardzo lubię tą sieciówkę i mam w swojej szafie wiele rzeczy właśnie z jej metką. Samo to, że projektanci współpracują z sieciówkami i tworzą tańsze kolekcje jest moim zdaniem świetną sprawą i jak najbardziej to popieram! Chodzi mi po prostu o to, aby ostudzić zapał tych wszystkich, którzy nadmiernie ekscytują się tymi ubraniami lub, nie daj Boże, myślą nad kupnem jakiejś rzeczy z tych internetowych akcji. Pamiętajcie ubraniom, powstałym z tej kooperacji bliżej jest do standardów H&M niż Balmain. Oczywiście, z pewnością są one zrobione z lepszych materiałów i nie jest ich tak wiele ile wszyscy by chcieli, co tylko podnosi ich wartość. Jednak pamiętajcie, że te ciuchy zeszły z taśm H&M, a nie zostały zrobione w szwalniach Balmain. Więc, kończąc ten burzliwy temat, jeśli pragniecie mieć w swojej szafie coś z metką tego domu mody, to odłóżcie większą sumę pieniędzy i kupcie coś, gdzie oprócz Balmain, nie będzie żadnej firmy obok.

"Look! You're still dressed in H&M and not Balmain, okay?". These are the words of a very bitter, but also very true. At once point out, I have nothing to H&M, I really like this and I'm a local network or in her closet a lot of things just with its tag. Just because designers work with sieciówkami and create less expensive collections is in my opinion a great thing and like most is the support! My point is simply to cool the enthusiasm of all those who are overly excited about these clothes or, God forbid, think about buying some things from these online action. Remember garments, resulting from this cooperation is closer to the standards H&M than Balmain. Of course, they are certainly made of better materials and are not so many of them if all they wanted, which only increases their value. However, remember that these clothes last tape H&M and have not been done in sewing Balmain. So, ending the turbulent subject if you want to have in your closet something bearing the label of the fashion house is Put more money and buy something, where, apart from Balmain, there will be no company next door.
Translated by Google

 Źródło: charlizemystery.com

Ubrania, czyli to, co zostało bardzo przytłoczone przez ludzi. Duża część osób bardziej skupiła się na tych aukcjach, skandalach w sklepach, przepychankach i bijatykach niż na tym, co najważniejsze, czyli ubraniach. Jeśli chodzi o stonowane barwy, czernie, biele przeplatane złotem lub srebrem to wszystko bardzo mi się podoba. Moim ulubieńcem są marynarki, które wyszły genialne, wszystkie bez wyjątku. Moją uwagę przykuł też ten świetny T-shirt, który ma na sobie Hao Yun Xiang, na zdjęciu poniżej. Nie da się ukryć, że projektanci Balmain bardzo postarali się nad stworzeniem mocnych kobiecych sylwetek, co osobiście bardzo lubię. Poza tym, temu domowi mody, jak żadnemu dotychczas, świetnie udało się przenieść nie jeden akcent z haute couture, do mody pret-a-porter. Jedyne co mi się nie podoba ze zdjęć, które tu dla was zebrałem, to stylizacja Gigi Hadid (modelka w blond włosach) na zdjęciu powyżej. Kiedy tylko zobaczyłem ją w tej różowej koszuli i tragicznej spódniczce, prychnąłem tylko, bo skojarzyłem ją sobie z kolorowym cukierkiem na choince.
A co wam podoba się lub nie podoba w kolekcji H&M x Balmain?

Clothing, namely what has been a very cited by people. A large proportion of people more focused on these auctions, scandals in stores, pushing and shoving and fights than on what matters most, ie clothes. When it comes to subdued colors, blacks, whites interspersed with gold or silver that's all I really like. My favorite is the Navy that came out brilliant, all without exception. My attention was also this great T-shirt that wearing Hao Yun Xiang, pictured below. You can not hide that designers really tried to Balmain on creating strong female silhouettes, which I personally really like. Besides, this house of fashion as any so far, well able to move not just one touch of haute couture, fashion pret-a-porter. The only thing I did not like the pictures, which I gathered here for you, the styling Gigi Hadid (model blond hair) pictured above. As soon as I saw her in that pink shirt and skirt tragic I snorted only because I associate him with the color icing on the Christmas tree.
What you liked or did not like about the collection of H&M x Balmain?
Translated by Google

  Źródło: charlizemystery.com
Źródło: www.greenmelon.nl

Snapchat - gabriel_data
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

piątek, 6 listopada 2015

Gabriel Data autumn 2015 - part #2
Cześć ;)
Dziś druga, damska część mojej kolekcji Gabriel Data autumn 2015. Tak jak, jej męski odpowiednik, do którego link macie tu (klik), kolekcja zachowana jest w brązach i zieleni. Pierwsza stylizacja, która osobiście najbardziej mi się podoba, składa się z zielonych, dzianinowych spodenek. Listki, które na nich widzicie, to nie są print'em, lecz wyszywane są nieco ciemniejszą nitką. Do tego brązowa, zamszowa kurtka, która oprócz rękawów pokryta jest materiałem imitującym bawole futro. Wykończeniem tej stylizacji są oczywiście szpilki, tym razem w kolorze brązowym.

Druga sylwetka to brązowa koszula i to co uwielbiam, czyli spódnica, która zaczyna się, delikatnie niżej piersi, a kończy się równie delikatnie poniżej kolan lub na ich wysokości. Ponieważ cała kolekcja jest utrzymana w motywach roślinnych, tu też pojawiają się listki. Na nogach modelka ma brązowe szpilki na platformie.

Hey ;)
Today, second, women's part of my collection, Gabriel Data autumn 2015. Like her male counterpart, which have a link here (click), the collection is kept in brown and green. First styling, which personally I like the most, consists of a green knitted shorts. Leaves that to them, you see, are not print'em, but are slightly darker embroidered thread. For this brown suede jacket, which in addition to sleeves is coated with a material imitating buffalo fur. Finishing this styling is obviously a pin, this time in brown.


The second figure is a brown shirt and that's what I love, or skirt, which begins gently lower chest, and ends up as gently below the knee or at their height. Since the whole collection is kept in floral motifs, here too there are leaves. At the foot model has brown pin on the platform.
Translated by GoogleKolejny projekt. Zaczynamy od brązowych spodenek długich po kolana. Do tego mamy szpilki w zdecydowanie bardziej ciepłym odcieniu brązu i kurtkę. Jest ona zasuwana zamkiem błyskawicznym na skos i ma różniące się kształtem, jak i kolorem, czy fakturą klapy oraz rękawy. Lewa część patrząc na rysunek jest ciemniejsza od prawej i tak jak w przypadku zielonych spodenek z pierwszej sylwetki, liście na niej są wyszywane jeszcze ciemniejszą nitką.

Kolejna sylwetka to sukienka. Sukienka, z zielonej tkaniny, która jest czymś w rodzaju, bardzo długiej koszuli. Cała zielona, z ciemniejszym print'em w liście na ramionach i kołnierzyku. Długie, lekko bufiaste rękawy to coś, co kocham, a do tego przez środek koszulo-sukienki biegnie sznur guzików.

The next project. We start with long brown trouser knees. For this we have the pins in a much more warm shade of brown, and jacket. It zipped zipper diagonally and has a different shape and color, or texture flaps and sleeves. Looking at the left side of the drawing is darker than the right, as in the case of green shorts with the first figure, the leaves are embroidered on it even darker thread.
Another figure that dress. Dress with green fabric, which is something of a very long shirt. All green, with a darker print'em in a letter on the shoulders and collar. Long, slightly puffed sleeves is something that I love, and to do so by the center koszulo-dresses runs a string of buttons.
Translated by Google


Ostatnie dwa projekty, to ponczo i to co kobiety kochają najbardziej, czyli buty. W obu przypadkach postawiłem na szlachetne połączenie ciemnej, miętowej zieleni z białym. Zacznijmy więc od butów. U mnie nie mogło obyć się bez szpilek na platformie, gdzie obcas, platforma i wkładka są w print w liście.

Ponczo czy też narzuta to rzecz, bez której nie ma jesieni. Jak już dowiedzieliście się ostatnio, ja poncha tudzież, wcześniej wspomniane narzutki uwielbiam, kocham i ubóstwiam, tak w mojej kolekcji nie mogło go zabraknąć. Jest ono całe białe, dość duże (bo takie są najlepsze), a jego krawędzie wykończone są print'm miętowych listków.

The last two projects, a poncho and what women love most, or shoes. In both cases, I put on a fine combination of dark mint green with white. So let's shoes. For me it could not do without heels on the platform where the heel and platform sole are in print in the letter.


Poncho or bedspread thing, without which there is no autumn. How have you learned lately, I ponchos tudzież, the aforementioned poncho I love, I love and adore, so in my collection could not miss it. It is all white, large (because these are the best), and the edges are finished with print'm mint leaves.
Translated by Google

Snapchat - gabriel_data
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.