piątek, 27 marca 2015

Ranczo - R. Brutter & J. Niemczuk - WL + DIY


Autor: Robert Brutter & Jerzy Niemczuk
Tytuł: Ranczo Powieść
Stron: 547
Wydawca: Wydawnictwo Literackie
Rok wydania: 2014

Author: Robert Brutter & Jerzy Niemczuk
Title: Ranczo
Pages: 547
Relase Date: 2014


Cześć ;)
Dziś recenzja świetnej książki zrobionej na podstawie przezabawnego serialu. Książkę miałem okazję przeczytać dzięki Wydawnictwo Literackie, które podesłało mi darmowy egzemplarz. Powieść została utworzona na podstawie pierwszego sezonu perypetii mieszkańców Wilkowyj. Książka podzielona jest na 13 rozdziałów - tyle ile odcinków w serii. Najbardziej w tej książce podoba mi się to, że mimo dużej ilości tekstu na stronę, wszystko czyta się bardzo szybko i przyjemnie. Tytuł na okładce jest uwypuklony, co nie jest może najnowszym, ale na pewno fajnym smaczkiem. Podsumowując: 9/10

Hi;)

Today we review a great book, made on the basis of przezabawnego show. I had the opportunity to read a book by the Literary Publishing, which podesłało me a free copy. The novel has been created based on the first season of the vicissitudes Wilkowyja residents. The book is divided into 13 chapters - as many episodes in the series. Most of this book I like is that despite the large amount of text on the page, all reads very quickly and pleasantly. The title on the cover is emphasized, which is perhaps not the latest, but certainly a nice flavor. To sum up: 9/10
Translated by Google

Dla tych, którzy nie oglądali "Rancza". Jest to serial opowiadający o losach amerykanki, która wróciła do Polski w związku ze spadkiem, który odziedziczyła po babci. Jest nim piękny, lecz stary i zniszczony dworek we wsi Wilkowyje. Jak się później okazuje, dom wraz z wielkim terenem dookoła, chce od kobiety kupić wójt. Na szczęście dziewczyna poznaje się na zamiarach wójta, a że do Nowego Jorku jej nie śpieszno, postanawia zamieszkać we wsi. Obok dworku w starej szopie pomieszkuje Kusy, który pomagał babci głównej bohaterki w prowadzeniu posiadłości. Początkowe zauroczenie mężczyzny przeradza się w wielką miłość do dziedziczki. Lucy jest osobą o gołębim sercu, która od dnia swego przyjazdu pomaga co raz większej liczbie osób we wsi. Wójt natomiast, co raz to bardziej wymyślnymi sposobami próbuje wypędzić Amerykankę ze wsi. Pomaga podjąć Hadziukowej decyzje w sprawie prowadzenia własnego interesu, namawia skłóconych braci (Wójta i Proboszcza) do sfinansowania stypendium dla niezwykle inteligentnego syna Solejuków - Szymka. Poza tym z pomocą Czerepacha, a u boku księdza zmusza wójta do większego działania na rzecz gminy, jeśli chce pozostać na stanowisku.

For those who have not viewed "ranches". It is a series tells the story of American's who had returned to Polish in connection with the decline, which she inherited from her grandmother. It is beautiful, but the old and dilapidated house in the village Wilkowyje. As it later turns out, the house with a large area around, wants to buy from a woman mayor. Fortunately, the girl meets the intentions of the mayor, and the New York do not hurry, he decides to live in the village. Next to the mansion in the old barn pomieszkuje Kusy, who helped the grandmother of the main character in the conduct of the property. The initial infatuation turns into a man's great love for the heiress. Lucy is a person with pigeon heart that, on his arrival at once helps more people in the village. The mayor, however, at this time, more imaginative ways of trying to expel American woman from the village. It helps to take Hadziukowa decisions on the conduct of self-interest, urges warring brothers (Reeve and Pastor) to fund a scholarship for a very intelligent son Solejuk - Simon. Besides, with the help of Czerepach, and in the side of the priest forced the mayor to greater action to the municipality, if he wants to stay in office.
Translated by Google


Before

Znalazłem w domu stary, niepotrzebny nikomu segregator. Bardzo lubię nadawać starym rzeczom nowe życie, tak więc zabrałem się za transformację segregatora. W internecie poszukałem wiele zdjęć, które bardzo mi się podobają, przerobiłem je na czarno-biało i wydrukowałem. Są to m. in.: zdjęcie Nowego Yorku i Paryża, okładka brytyjskiego HB z gwiazdami serialu Downton Abbey, logo Chanel, dwa moje zdjęcia i wiele innych. Po zrobieniu przedniej części segregatora oraz tylnej, środkowa (moim zdaniem, równie istotna jak okładka wydawała mi się pusta. Wiele zdjęć nie wykorzystałem, więc nie czekając, ani chwili zabrałem się i za nią. Wszystko przymocowywałem klejem w sztyfcie. Co do kleju, to już od pół roku używam tylko jednego, a jest to Gel Klej Super Strong marki TOMA. Na koniec boki segregatora obkleiłem taśmą.

I found a file in your home. I really like to give old things new life, so I started a transformation file. I searched the internet a lot of pictures that I like very much, I converted it to black and white and printed out. These are m. Al .: Image of New York and Paris, cover with stars HB British series Downton Abbey, Chanel logo, two of my photos, and much more. After taking the front of the binder and the back, the middle (in my opinion, as important as the cover seemed empty. Many of the photos did not use, so no waiting, no time and took her. Everything przymocowywałem glue stick. As for the glue, it half a year since I use only one, and that is Super Strong Gel glue TOMA brand. At the end of the file I past sides tape.
Translated by Google

After 

Facebook - Klik
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

piątek, 20 marca 2015

Happy Birthday to Me! - Relacja z wyjazdu do Warszawy

Więcej projektów znajdziesz w zakładce: "Fashion Projects" (klik)

Cześć ;)
Tak, to właśnie dziś jest dla mnie jeden z najpiękniejszych dni w roku czyli moje urodziny; tym razem piętnaste. Ostatnie dni były dla mnie równie piękna, a kto wie może nawet i lepsze. Dzisiejszy post zaczynam od mojej pracy na konkurs, który zorganizowało MSKPU. Jak co roku odbył się pokaz dyplomowy uczniów z tej szkoły, na który dzięki projektowi powyżej zostałem zaproszony. Cały konkurs, był jednym wielkim szaleństwem, ponieważ prace można było zgłaszać do 16 marca, 17 marca zostały ogłoszone wyniki, a już 18.03 odbył się pokaz w Warszawie. Ogólnie pobył w stolicy był dość krótki, bo na miejsce dotarliśmy rano w dzień pokazu, a wyjechaliśmy następnego dnia po południu. Nie mniej jednak, miałem wrażenie jakbym był tam, co najmniej cztery dni. Nie zwiedzaliśmy, żadnych zabytków czy innych muzeów, ale ja zrobiłem i zobaczyłem w Warszawie wszystko co chciałem.

Hi ;)
Yes, that's what today is for me one of the most beautiful days of the year that is my birthday; the fifteenth time. Recent days have been for me as beautiful, and who knows maybe even better. Today's post I start from my work for the competition, which was organized by MSKPU. As every year, there was a show diploma students from this school, which thanks to the project, I was invited over. The whole contest was one big folly, because the work could be submitted by 16 March 17 March were announced results, and now 18.03 was a show in Warsaw. Generally stayed in the capital was quite short, because the place we arrived in the morning on the day of the show, and we left the next afternoon. Nevertheless, I felt like I was there, at least four days. There we visited, no monuments or other museums, but I did and saw in Warsaw everything I wanted.
Translated by Google
Podsumowując. Odwiedziłem trzy galerie: Złote Tarasy, Mokotów i Promenada. Jeśli chodzi o wygląd na zewnątrz, oczywiście wygrywają Złote Tarasy. Natomiast w poruszaniu się po galerii, najlepsza jest G. Mokotów.  Byłem na pierwszym w moim życiu pokazie mody, a zaraz potem na koncercie Margaret. Relację z tego wydarzenia, znajdziecie na dole. Miałem okazję być w trzech Starbucks'ach, przejeżdżać obok stadionu narodowego i rozglądnąć się po MSKPU tj. Międzynarodowa Szkoła Kostiumografii i Projektowania Ubioru. Jeśli chodzi o Starbucks, to bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie obsługa. W każdym z trzech, zazwyczaj panie były miłe, uprzejme i w ich zachowaniu nie było cienia sztuczności. Jestem naprawdę zadowolony z wyjazdu.

To sum up. I visited three galleries: Gold Terraces, Mokotów and Promenada. When it comes to the appearance on the outside, of course, won the Golden Terraces. However, in moving around the gallery, the best is G. Mokotów. I was the first in my life, a fashion show, and soon after the concert Margaret. The relationship of this event, you will find at the bottom. I had the opportunity to be in three Starbucks'ach, pass next to the national stadium and look around the MSKPU ie. International School of Costume and Fashion Design. As for Starbucks, it was very positively surprised me service. In each of the three ladies were generally nice, polite, and their behavior was not a shadow of artificiality. I'm really happy with the trip.
Translated by Google
 Niezwykłe wydarzenie, gwiazdy, flesze, głośna muzyka, drinki (w moim przypadku sok pomarańczowy ^.^), wystawa, ludzie ze świata high fashion, kolorowe światła i co najważniejsze, wspaniałe kolekcje. Impreza zaczęła się o 20:00, a pokaz mniej więcej o 20:45. Na pokazie widziałem m. in. Michała Witkowskiego z partnerem, Michała Zaczyńskiego, Mariettę Żukowską, Margaret, Ewę Gawryluk, duet Paprocki&Brzozowski, Mariusza Przybylskiego, Joannę Klimas i wiele innych. Na filmie obejrzeć możecie wszystkie kolekcje dyplomowe. Mi najbardziej podobały się kolekcje Eweliny Zemek i Dominiki Zubiel

Ewelina Zemek
Dominika Zubiel


Dziewczynom serdecznie gratuluję, życzę wielu sukcesów i mam nadzieję, że jeszcze nie raz o nich usłyszę. Jeśli chodzi o kolekcję Eweliny to najbardziej podobała mi się forma i znakomicie przedstawiająca ją treść. Trzeba ją również pochwalić za to, że mimo różnorodności kolekcja była spójna i kompletna. Dominiko! Tobie zaś gratuluję stworzenia bardzo dobrej męskiej kolekcji, która różni się od wszystkich innych, "ale większość mężczyzn może założyć je na ulicę", jak to skrzętnie podsumowała moja mama. Po prostu dobra robota! Na koniec kilka moich zdjęć z afterparty.

My sincere congratulations to the girls, I wish you every success and I hope that more than once I hear about them. As far as the collection of Ewelina's most liked showing excellent form and content of her. It must also be commended for that, despite the diversity of the collection was consistent and complete. Dominiko! I congratulate you and create a very good male collection, which is different from all the others, "but most men can wear them on the street," as my mother carefully summarized. Just a good job! At the end of some of my photos from the afterparty.
Translated by GooglePoziomo: Quoc Anh Tran (Projektant, uczestnik 2 edycji Project Runway), Margaret (Piosenkarka)
Pionowo: Magdalena Płonka (Projektantka), Mariusz Przybylski (Projektant)
Na środku: Gavel Grzegórski (Projektant, uczestnik 1 edycji Projektanci na Start)

Facebook - Klik
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

piątek, 13 marca 2015

YouTube Girls Collection

 


Cześć ;)
Przed wami mini kolekcja inspirowana moimi trzema ulubionymi YouTube'rkami. Dla każdej z nich stworzyłem jedną sylwetkę i print na koszulkę. 
Pierwsza jest Radzka (Magdalena Kanoniak). Kiedy Radzka kręci filmik w podróży, zawsze podkreśla, że jest mistrzynią pakowania i lubi zawierać uniwersalne rzeczy z których może stworzyć kilka zestawów. Koszula po wywróceniu na drugą stronę jest czerwona, a kogucik na niej naszyty - biały. Do koszuli, to co Magda lubi najbardziej, czyli kloszowane spódnice. Dodatkowo cała w folkowym print'cie w trzech kolorach.
Każdy, ko oglądał przynajmniej kilka filmików tej YouTuber'ki wie, kim jest Rudzielec. Ponieważ jest on zawsze raczej z boku, tym razem chciałem wypchnąć go na pierwszy plan, co myślę ucieszy i Radzkę. Stąd też napis: "Ta od Rudzielca". Żeby nie było nudno i banalnie, postawiłem na pomarańczowe rękawki.

Hi;)
Before you mini collection inspired by my three favorite YouTube'rkami. For each of them, I created a profile and print on the shirt.
The first is Radzka (Magdalena Kanoniak). When Radzka video turns on the road, always stresses that he is a master of packaging and likes to include universal things which can create several sets. Shirt after overturning on the other side is red, and the cockerel sewn on it - white. For the shirt, what Magda likes the most, or flared skirts. In addition, all the folk print'cie in three colors.
Anyone ko videos watched at least some of the YouTube girl know who redhead. Because it is always more to the side, this time I wanted to push it to the foreground, which I appreciate and Radzka. Hence the inscription: "This from the Redhead". So it was not boring and trite, I put on the orange sleeves.
Translated by Google
Teraz dwa projekty inspirowane Red Lipstik Monster. Pierwszy outfit składa się z czarnych spodni z wysokim stanem, a w nie włożona jest biała koszula z czerwonymi guzikami, mankietami i naszyciami w okolicach talii. Chciałbym zaznaczyć, że jestem świadomy tego, że sylwetki dziewczyn w prawdziwym życiu różnią się od tych na projektach. Myślę, że outfit na swój sposób odzwierciedla styl YouTube'rki, ale wprowadza też nieco inne spojrzenie. 
Czas na T-shirt. Zależało mi na tym, aby pojawił się na nim nick Ewy, ale żeby nie było to banalne rozwiązanie. Stąd też wymyśliłem zdanie, które zawiera te trzy słowa. Do tego czarne rękawki, żeby urozmaicić projekt.

Now the two projects inspired Lipstik Red Monster. The first outfit consists of a black high-waisted pants and not inserted a white shirt with red buttons, cuffs and around the waist sews. I would like to point out that I am aware of the fact that the silhouette of girls in real life differ from those in the projects. I think the outfit in its own way reflects the style YouTube girl, but also introduces a slightly different perspective.
Time for a T-shirt. I wanted it to appear on the nickname Eve, but that it was not a trivial solution. That is why I came up with a sentence that contains these three words. For this black sleeves to spice up the project.
Translated by Google

Panna Joanna Make-up to trzecia, a za razem ostatnia dziewczyna z YouTube, która zalicza się do tej kolekcji. Ma ona piękne blond włosy i to one zainspirowały mnie do stworzenia złotej sylwetki i T-shirt'u. Sylwetka składa się z tuniki (złota góra i zwiewny, jedwabny dół) oraz złotych legginsów. Standardowo, wykończeniem stylizacji są szpilki.  W koszulce chciałem zawrzeć element humorystyczny tak też zamiast słynnej Joanny d'Arc, jest Panna Joanna.

Miss Joanna Make-up is the third, and for the last time a girl from YouTube, which is included in this collection. It has a beautiful blond hair and they inspired me to create a golden silhouette and T-shirt. Silhouette consists of a tunic (gold top and ethereal silk down) and gold leggings. By default, the pins are styling finish.The shirt I wanted to enter into such a humorous element instead of the famous Joan of Arc, is Miss Joanna.
Translated by Google

Facebook - Klik
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

piątek, 6 marca 2015

Instagram Mix & Współczesne Maniery - D. Johnson i L. Tyler - WL


Autor: Dorothea Johnson & Liv Tyler
Tytuł: Współczesne maniery
Stron: 176
Wydawca: Wydawnictwo Literackie 
Rok wydania: 2015

Author: Dorothea Johnson & Liv Tyler
Title: Modern Manners
Pages: 176
Relase Date: 2015


Cześć ;)
Dziś do Instagram Mix'u dołącza recenzja książki, którą wszyscy powinni mieć w domu, lub przynajmniej ci, którzy chcą zaliczać się do ludzi kultury XXI wieku. Zacznijmy od tego, że książka trafiła do mnie końcem lutego, a w księgarniach ukazała się wczoraj, czyli 5 marca. Chciałbym bardzo podziękować, wydawnictwu: Wydawnictwo Literackie za przesłanie darmowego egzemplarza tej publikacji. Może na początek, wygląd. Książka ma bardzo fajny oryginalny kształt, cienką (jak kto woli; broszurową) lecz solidną okładkę. Do tego wspaniała grafika i piękno wyrażone prostotą, to kolejne, godne uwagi atuty tej książki. A teraz to co "tygryski lubią najbardziej" czyli zapach. W tym przypadku niezwykle subtelny i lekko nowoczesny/biurowy.

Hi;)
Mix'u today joins Instagram book review that everyone should have a home, or at least those who want to fall within the culture of the twenty-first century people. Let's start with the fact that the book came to me the end of February, appeared in bookstores yesterday, March 5. I would like to thank, publisher: Wydawnictwo Literackie for sending a free copy of this publication. Maybe at the beginning, look. The book has a very nice original shape, thin (if you will; paperback), but a solid cover. For this great artwork and beauty expressed simplicity is another, notable strengths of this book. And now what "Tiggers like best" or smell. In this case, an extremely subtle and slightly modern / office.
Translated by Google

Książkę napisały babcia i wnuczka. Daję + za oryginalność i spojrzenie na sytuacje, znajdujące się w książce bardziej obiektywnie. Jak znaleźć można na tyle książki: "Dorothea radzi, a Liv komentuje". Dorothea Johnson jest światowej sławy specjalistką od savoir-vivre'u i założycielką akredytowanej Szkoły Etykiety w Waszyngtonie. Liv Tyler to gwiazda amerykańskiego kina, znana m. in. z roli w filmie Władca Pierścieni, córka lidera zespołu Aerosmith.
Bardzo zdziwiło mnie to, że w całej książce, poza okładką mamy tylko kilka kolorowych stron. Po chwili do tego przywykłem i zrozumiałem, że w tym przypadku są one zbędne. Treść broni się sama. Jeśli chodzi o minusy jakie rażą mnie w oczy to słaba jakość zdjęć i rysunków schematycznych. Poza tym, tej publikacji nie mam nic więcej do zarzucenia. Według magazynu "Vogue" jest to jedna z najlepszych książek (poradników) o savoir-vivre'u, a ja z tą opinią bezkompromisowo się zgadzam!

The book is written by a grandmother and granddaughter. I give + for originality and look at situations that are found in the book more objectively. How you can find enough books: "Dorothea advises and comments Liv." Dorothea Johnson is a world-renowned expert on civility and the founder of an accredited School of labels in Washington. Liv Tyler is a star of American cinema, known m. In. his role in The Lord of the Rings, the daughter of Aerosmith frontman.

Very surprised me is that throughout the book, except for the cover, we have only a few color pages. After a while I got used to and I realized that in this case they are needed. Content defends itself. As for the cons that offend me in the eyes of this poor quality images, and schematic drawings. Besides, this publication, I have nothing more to complain about. According to the magazine "Vogue" is one of the best books (guides) of civility, and I with this opinion agree uncompromisingly!
Translated by Google
Powyżej widzicie kilka zdjęć książki, wewnątrz. Poza tym książka odpowie Ci na szereg pytań, takich jak:
"Kto płaci za rachunek w restauracji?
Gdzie położyć torebkę, gdy siadamy do stołu?
Facebook, Twitter, YouTube... - czy tu też trzeba być uprzejmym?
Czy można samodzielnie przedstawić się prezydentowi USA?
Które wypełniacze zaburzają płynność naszej wypowiedzi?
Jak radzić sobie z komórkowymi krzykaczami w teatrze, operze czy kinie?
Co zrobić, by dobrze zaprezentować się podczas rozmowy o pracę?
Kiedy gospodarz idzie przodem, a kiedy przytrzymuje drzwi?"

Above you can see some pictures of the book inside. In addition, the book will answer you a series of questions, such as:
"Who pays for the bill in a restaurant?
Where to put the bag when we sit down to the table?
Facebook, Twitter, YouTube ... - is there also need to be polite?
Can you introduce yourself to the President of the United States?
Which fillers liquidity disrupt our speech?
How to deal with cellular krzykaczami in the theater, opera or theater?
How do I get well present themselves at a job interview?
When the host goes ahead, and when he holds the door?"
Translated by Google

Jeszcze jedna sprawa. Recenzowana książka, to prebook, czyli przedpremierowy egzemplarz recenzencki, a nie egzemplarz finalny książki. W tym finałowym, wszystkie strony są kolorowe i wydrukowane na kredowym papierze.


Facebook - Klik
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

piątek, 27 lutego 2015

Studs in woodshed


Cześć ;)
Dziś druga stylizacja, gdzie głównym bohaterem jest hit ostatniego sezonu czyli tzw. "ciepły sweterek" najlepiej oversize. Bardzo lubię jego ciekawy kształt i rękawy 3/4. Można powiedzieć, że ta sesja weszła lekko pod dach. Do tego jedne z moich ulubionych spodni tj. jeansowe rurki z Zalando i tak jak we wcześniejszej stylizacji czapka z Tally Weijl. Oczywiście boso do zdjęć nie pozowałem, a tym razem miałem na sobie brązowe buty od Srct. 
Dziś, po śniegu nie ma już, ani śladu. Mrozu też nie ma i zaczęło się Przedwiośnie czy można powiedzieć 2 z 6 pór roku w Polsce. Wszyscy się pochorowali lub popadli w depresje. Wszędzie mokro, szaro i ponuro, a ja na dodatek potłukłem sobie nogę. 

Hi;)
Today the second styling, where the main character is a hit last season ie. "warm sweater" best oversize. I really like the interesting shape and 3/4 sleeves. You could say that this session came slightly under the roof. For this one of my favorite trousers, ie. From Zalando skinny jeans, and as in the previous cap styling Tally Weijl. Barefoot, of course, not posed for pictures, and this time I was wearing brown shoes from Srct.
Today, there is no snow, no trace. There is no frost and began to Early or you can say 2 of 6 seasons in Poland. Everyone got sick or had fallen into depression. Everywhere wet, gray and gloomy, and I'm on top of my leg bruised.
Translated by Google

Buty/Boots - Srct
Spodnie/Pants - Your Turn (Zalando)
Sweter/Sweater - Second hand
Czapka/Hat - Tally Weijl

Facebook - Klik
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.