piątek, 12 lutego 2016

Glamour luty 2016 Rihanna


Cześć ;)
Dziś na tapetę rzucamy najnowszy numer Glamour na luty 2016 z Rihanną na okładce. O samym zdjęciu porozmawiamy potem, a teraz przyjrzyjmy się temu, co znajdziemy w tym wydaniu. To co najbardziej zwróciło moją uwagę to artykuł o Garance Dore i jej książce, której recenzja jakiś czas temu pojawiła się na moim blogu (recenzja - link). Potem standardowo mamy dział Alicja w krainie popkultury będący jedną z moich ulubionych części tego magazynu. Tym razem Alicja Szewczyk powie o złotej serii perfum Serge'a Lutensa, wakacyjnej aplikacji od Louis Vuitton, modelach i ich ojcach - aktorach oraz najnowszej kolekcji Zac'a Posena. Do tego dochodzą nam felietony Dawida Wolińskiego i Marcina Prokopa oraz (co jest nowością) Ady Fijał! Mamy tu też artykuł o akceptacji siebie, o tym jak zdobyć pieniądze i je przy sobie zatrzymać oraz trzeci o poczuciu humoru. Z okazji nadchodzących walentynek nie brakło tu też tekstu o miłości, sprawach sercowych i łóżkowych, a najobszerniejszą część magazynu (aż 21 stron!) zajmują trendy na wiosnę-lato 2016 dotyczące ubioru. Trendy w makijażu i włosach dostały również pole do popisu, bo o tym jak i przede wszystkim czym się malować i czesać redaktorki rozwodzą się dla was na kolejnych trzynastu stronach.

Hey ;)
Today on the wallpaper we throw the latest issue of Glamour in February 2016 Rihanna on the cover. The same picture can talk later, and now let's look at what we find in this issue. What most caught my attention an article about Garance Dore and her book, which reviewed some time ago appeared on my blog (review - link). Then we have a standard section Alice in pop culture which is one of my favorite parts of this magazine. This time Alice Szewczyk say about gold series Serge Lutens perfume, summer application from Louis Vuitton, models and their fathers - the actors, and the latest collection Zac Posen. Then there are our columnist David Wolin and Martin Prokop and (which is new) Ady Fijał! Here we have a story about self-acceptance, how to get money and to look at them to stop, and the third a sense of humor. On the occasion of the upcoming Valentine's Day is not lacking here either text about love, matters of the heart and bed, and the most extensive part of the magazine (up to 21 pages!) Occupy the trends for spring-summer 2016 dress codes. Trends in makeup and hair also got room to maneuver because of how and, above all, what to paint and comb editor divorce for you for the next thirteen pages.
Translated by Google


Okładka. Rzeczowo i na temat oraz bez owijania w bawełnę: nie podoba mi się! Rihanna w czerwonych włosach rzucona na niebieski samochód w jakiejś lichej ściereczce na sobie. Pod spodem okropny ( w rzeczywistości) jaskrawo różowy napisz i musztardowe tło. jedyne co jest na plus w tej okładce to biały napis, ale po przez moją osobistą słabość do tego koloru.

Cover. Businesslike and to the point and without beating around the bush: I do not like! Rihanna red hair thrown on the blue car in some flimsy cloth wearing. Underneath terrible (in fact) bright pink write and mustard background. the only thing that is a plus in that the cover is a white inscription, but by my personal fondness for this color.
Translated by Google


Sesja okładkowa, autorstwa Annie Leibovitz jest tak długa, że liczy sobie aż dwa, a jeśli licząc to czerwone zdjęcie w rogu to trzy zdjęcia. Pozostało tylko zapytać: co się dzieje drogie Gamour? Sesja do okładki została potraktowana jak śmieć. Jedyne co ją broni, to fakt, że te dwa/trzy zdjęcia to naprawdę dobre fotografie, które zasłużyły na coś więcej niż jak w przypadku drugiej i trzeciej pół lub jedną szóstą strony. Co do samych fotografii to wszystkie są na równym, lecz bardzo wysokim poziomie. Gdybym jednak musiał wybrać jedną, to moim faworytem jest zdjęcie numer jeden, na którym Riri schodzi po schodach.

Cover Session by photographer Annie Leibovitz is so long, that counts as much as two, and if counting the red image in the corner of three photos. Leaving only ask: What happens expensive Gamour? The session for the cover has been treated like dirt. The only thing her arms, is the fact that these two / three photos are really good photographs that deserve something more than as in the case of the second and third half or one-sixth of the page. As for the photographs themselves are all are equal, but a very high level. But if I had to choose one, it's my favorite picture is the number one, which Riri down the stairs.
Translated by Google


Kolekcje na topie, dwójkę finalistów ostatniej edycji Top Model stylizowała Magda Jagnicka, a zdjęcia wykonał Szymon Brzóska. Zdjęcia bardzo mi się podobają, moimi ulubionymi są to gdzie Karolina i Jacob mają na sobie zestawy od Mariusza Przybylskiego i Tomasza Ossolińskiego. Jeśli jednak chodzi o same ubrania, to zawiodłem się T. Ossolińskim i Robertem Kupiszem, a zachwycił mnie właśnie Mariusz Przybyski i Łukasz Jemioł. Co do Bohoboco: chłopaki jak zwykle w formie i z klasą.

Collections at the top, two finalists of the last edition of Top Model stylized Magda Jagnicka and photos made Simon Brzóska. Pictures I like very much, my favorite are where Carolina and Jacob are wearing sets of Mariusz Przybylski and Thomas Ossoliński. When it comes to same clothes, it disappointed and Robert T. Ossoliński buy and captivated me just Mariusz Przybyski and Luke Jemioł. What to Bohoboco: boys, as usual, in the form and class.
Translated by Google


Look bagażowy, to ostatnie coś zrobione na zwór niby sesji, których w tym numerze ewidentnie zabrakło za co wielki minus drogie Glamour. Użyłem słowa "coś" ponieważ nie jest to sesja, a kolejna zbitka trendów przedstawionych na zdjęciach zza kulic pokazów Chanel, MSGM, Fendi, Christiana Dior'a i innych czołowuch domów mody. Jak już wcześniej wspomniałem: numer nie ma niczego co mogłoby się w 100% nazwać sesją modową.

Look luggage, the last thing done on jumpers like session, which in this issue clearly lacked what a big minus expensive Glamour. I used the word "something" because it is not a session and another cluster of trends shown in the pictures behind Kulic shows Chanel, MSGME, Fendi, Christian Dior'a czołowuch and other fashion houses. As I mentioned earlier: the number is not anything that could be 100% call fashion sessions.
Translated by Google

Snapchat - gabriel_data
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

poniedziałek, 8 lutego 2016

Cała prawda o Francuzkach - Marie-Morgane Le Moel - Wydawnictwo Kobiece


Autor: Marie-Morgane Le Moel
Tytuł: Cała prawda o Francuzkach
Stron: 287
Wydawca: Wydawnictwo Kobiece (link)
Rok wydania: 2016
Cena okładkowa: 29,90 zł

Author: Marie-Morgane Le Moel
Title: The truth about french women
Pages: 287
Publisher: Wydawnictwo Kobiece (link)
Relase Date: 2016
Cover price: 29,90 PLN


Cześć ;)
Dziś chciałbym powiedzieć wam o książce pt. "Cała prawda o Francuzkach", którą dostałem od Wydawnictwa Kobiecego (klik). Szczerze mówiąc, to przed przeczytaniem tej książki miałem ogromne wątpliwości co do niej. Jednak, kiedy tylko pokonałem pierwszy rozdział lektura naprawdę mnie wciągnęła. W tej książce macie nie tylko całą prawdę o Francuzkach, lecz też całą prawdę o Francji. Mamy tutaj opisane czasy Joanny D'arc, to co robiła, jak walczyła i jak nieszczęśliwie zginęła. Ta książka prześledziła także dokonania francuskich Królowych, takich jak Katarzyna Medycejska, Eleonora Akwitańska czy Anny De Beaujeu.
Jeden ze zdecydowanie najciekawszych rozdziałów książki mówi o rewolucjonistkach i francuskich sufrażystkach. Tym co, jak i gdzie robiły, aby wreszcie mogły równać się z mężczyznami. Jednak jak dowiadujemy się z wcześniejszych rozdziałów do dziś we Francji jest z tym duży problem, a szczególnie w polityce. Warto tu wspomnieć o nazwiskach takich jak: Marie Roland - znaną z powiedzenia "O Wolności, jak wiele zbrodni popełnia się w twoim imieniu!". Olympe de Gouges - wierząca w rewolucję ideową, za wywieszenie plakatu promującego autonomię każdego departamentu została zgilotynowana. Jednak nawet w obliczu śmierci była niezwykle silną kobietą i z dumą krzyknęła słowa cyt. "Dzieci ojczyzny, pomścicie moją śmierć!". Tą z nich, którą zapamiętam najdłużej jest Charlotte Corday, która spotkała się z nawołującym do agresji Jean-Paul Maratem, pod pretekstem wyjawienia mu jego wrogów. Kiedy do niego przybyła, ten akurat ze względu na swą chorobę brał kąpiel. W fałdach bluzki rewolucjonistka ukryła sztylet, którym go zabiła, a cztery dni później ze stoickim spokojem, została ścięta.

Hey ;)
Today I would like to tell you about the book Fri. "The whole truth about French Women" which I got from the Wydawnictwo Kobiece (click). To be honest, before reading this book, I had great doubts about it. However, when only beat the first chapter reading really sucked me. In this book, you have not only the whole truth about Francuzkach, but also the whole truth about France. Here we have described the times of Joan of Arc, that's what she did, how she fought and how unhappy she died. This book also traced the achievements of French queens such as Catherine de Medici, Eleanor of Aquitaine and Anne De Beaujeu.
One of the definitely the most interesting chapters of the book talks about revolutionist and French women's Suffragette movement. What, how and where did to finally be able to compete with men. However, as we learn from previous chapters to this day in France is the big problem, especially in politics. It is worth to mention names such as Marie Roland - known for saying, "O Liberty, how many crimes are committed in thy name!". Olympe de Gouges - a believer in the ideological revolution, for hanging a poster promoting the autonomy of each department was guillotined. However, even in the face of death he was extremely strong woman and proudly shouted words quoted. "The children motherland, pomścicie my death." This one, you will remember longest is Charlotte Corday, who met to incite aggression Jean-Paul Marat, under the pretext reveal to him his enemies. When it came to this just because of his illness he bath. The folds blouse Red concealed dagger, which killed him and four days later, stoically, was cut.
Translated by Google


Z tej książki dowiecie się też dlaczego francuski nie mają przyjaciółek, oraz jak to jest z tym zdradami, seksizmem i urlopami macierzyńskimi we Francji. Nie zabrakło tu też rozdziału dotyczącego największego sekretu, który chciałyby poznać wszystkie kobiety, czyli francuskiego szyku. Oczywiście w jednym z rozdziałów znajdziecie też co nieco na temat paryskiej mody czy jedzenia. Szczypty pikanterii dodają tej książki rozdziały o manewrach miłosnych i kochankach francuskich kobiet.
Podsumowując. Ta książka jest świetnym przykładem powiedzenia "Nie oceniaj książki po okładce", ponieważ ja bałem się, że może ona być płytka, powierzchowna i po prostu głupia. Przyznaję się do tego bez bicia. Wszystko zmieniło się jednak z pierwszymi stronami, a teraz po skończonej lekturze mogę stwierdzić, że jest to wspaniała książka opisująca dzieje paryżanek jak i całej Francji. Sporą część zajmują kobiety historyczne, następną rola i sytuacja kobiet we Francji, trzeci pod temat tej książki to życie miłosne kobiet pochodzących z kraju znad Sekwany. Mody jest tu tylko jeden rozdział z czego osobiście się cieszę, ponieważ takich książek jest już od groma, a ta wprowadza coś zdecydowanie nowego! Moja ocena: 8/10

With this book you will learn why a French or do not have friends, and as it is with the betrayals, sexism and maternity leave in France. There were here also the chapter on the biggest secret that all women want to know, that French chic. Of course, in one of the chapters you will also find a little about Paris fashion or food. A pinch of spice to add this book chapters on the maneuvers of love and lovers of French women.
Summarizing. This book is a great example of the saying "Do not judge a book by its cover," because I was afraid that it might be shallow, superficial and simply stupid. I admit to it without beating. Everything changed, however, with the first page, and now I finished reading, I can say that this is a wonderful book that describes the history of paryżanek and throughout France. A large part is historical women, the next role and situation of women in France, the third about this book is the love lives of women from the country of the Seine. Fashion here is only one chapter of which I personally am glad, because such books are from the collection, and introduces definitely something new! My rating: 8/10
Translated by Google

Snapchat - gabriel_data
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

piątek, 5 lutego 2016

Kobiety i Mężczyźni, którzy wstrząsnęli światem mody - B. Mayer-Stabley


Autor: Bertrand Mayer-Stabley
Tytuły: Kobiety, które wstrząsnęły światem mody | Mężczyźni, którzy wstrząsnęli światem mody
Stron: 345 | 351
Wydawca: Dom wydawniczy Rebis (link)
Rok wydania: 2014 | 2015
Cena okładkowa: 49,90 zł

Author: Bertrand Mayer-Stabley
Title: 12 couturières qui ont change l'Histoire | 12 couturiers qui ont change l'Histoire
Pages: 345 | 351
Publisher: Rebis (link)
Relase Date: 2014 | 2015
Cover price: 49,90 PLN


Kobiety, które wstrząsnęły światem mody
Książka ta w pigułce przedstawia życie i pracę dwunastu kobiet, które z biegiem lat rewolucjonizowały świat mody i dzięki, którym to wszystko wygląda tak jak teraz. Historia każdej z pań opisanej w tej książce zajmuje od kilkunastu do kilkudziesięciu stron z których dowiecie się naprawdę wszystkiego co powinniście wiedzieć o ich twórczości i życiu. Naszą przygodę rozpoczyna nie kto inny, ale Róża Bertin, czyli pierwsza w historii projektantka, która zajmowała się ubieraniem europejskich dworów, a nawet samej Marii Antoniny. Dzięki talentowi, ciężkiej pracy i wytrwałości jej kunszt stał się znany na arenie międzynarodowej i natchnął inne kobiety do tego, że mogą być też czymś więcej niż tylko szwaczkami w domach mody prowadzonych przez mężczyzn. Kilkadziesiąt lat później, urodzona w 1869 roku Jeanne Paquin - pierwsza francuska projektantka ze światową renomą w 1891 otwiera pierwszy dom mody prowadzony przez kobietę. To dzięki niej i jej licznym unowocześnieniom kobiecy strój ruszył się z miejsca i zaczął ewoluować. Dalej mamy najbardziej wszechstronną z projektantek Jeanne Lanvin, która nie ubierała tylko kobiet, a zajmowała się też modą dziecięcą i męską, tworzyła własne perfumy i kolekcje haute couture, lecz jej warsztat obejmował również futrzarstwo, bieliźniarstwo i wystrój wnętrz. Kolejne projektantki, to Madeleine Vionnet - pionierkę i modernizatorkę w dziedzinie wykrojów oraz Coco Chanel, której jestem pewien, że nikomu nie muszę przedstawiać. Kolejna z projektantek, największa rywalka wcześniej wspomnianej Coco, choć nie umiała, ani szyć, ani kroić, a nawet upinać szpilkami, to była świetną, czuwającą nad wszystkim szefową, która jak nikt inny w jej czasach potrafiła wyczuć ducha czasu. O kim mówię? Oczywiście o Elsie Schiaparelli. W tej książce nie mogło zabraknąć również Niny Ricci, Madame Gres, Madame Carven, nieocenionej Sonii Rykiel, znanej na całym globie Vivienne Westwood oraz ikony włoskiej mody Mucci Pradzie.

12 couturières qui ont change l'Histoire 
This book presents in a nutshell the life and work of twelve women who over the years revolutionized the world of fashion and thanks to whom everything looks like now. The history of each of the women described in this book is from a dozen to several dozen pages of which you will learn everything you really need to know about their work and life. Our adventure begins none other but Rose Bertin, which is the first ever designer, who has dealt with the dressing of the European courts, and even the Marie Antoinette. Thanks to the talent, hard work and perseverance of her artistry became known internationally and inspired other women to the fact that it can also be something more than just szwaczkami in fashion houses run by men. Decades later, born in 1869, Jeanne Paquin - the first French designer with a global reputation in 1891, he opened the first fashion house run by a woman. It is thanks to her and her numerous unowocześnieniom feminine attire stood his ground and began to evolve. Next we have the most comprehensive of designers Jeanne Lanvin, who not only dressed women, and dealt with a children's fashion and men, created their own perfume and haute couture collections, but the workshop also included furriery, underwear design and interior design. Another designer, is Madeleine Vionnet - modernization and pioneer in the field blanks and Coco Chanel, which I am sure that no one I have to show. Another of the designers, the biggest rival of the aforementioned Coco, though she could not, or sew or cut, and even pin up pins, it was great, watching over all executive who like no one else in her time she could feel the spirit of the times. About what I'm saying? Of course, Elsa Schiaparelli. In this book you could not miss the Nina Ricci, Madame Gres, Madame Carven, unprecedented Sonia Rykiel, known around the globe Vivienne Westwood and an icon of Italian fashion Muccia Prada to.
Translated by Google


Mężczyźni, którzy wstrząsnęli światem mody
To oczywiście męska odpowiedź na pierwszą część dotyczącą projektantek. Formuła oczywiście ta sama. Mamy tu dwunastu rewolucjonistów, którzy zmienili świat mody i ich krótkie lecz pękające w szwach życiorysy. Książka tak jak poprzednia jest w twardej okładce z obwolutą oraz tak jak poprzedniej nie brakuje w środku kolorowej wkładki, na której znajdziecie zdjęcia projektantów, ich najbardziej znanych projektów czy też (jak w przypadku Jean Paul Gaultier) perfum. Pierwszym z ligi dunastu zasłużonych jest Anglik (którego, wstyd się przyznać, ale nie znałem), który wymyślił paryskie haute couture. Panowie, czapki z głów oto geniusz - Charles Frederick Worth. Jego, niejako następcą, a zarazem wizjonerem, z którym nikt inny nie mógł się równać był Paul Poiret. Wymyślił on od podstaw kobietę XX wieku i dał jej znacznie więcej swobody, niż to było dotychczas. Kolejny projektnat o najbardziej francuskim nazwisku - Jean Patou, to najważniejszy krawiec lat dwudziestych minionego stulecia. Można powiedzieć, że jeden z odważniejszych projektantów, bo filie swego domu mody otworzył m.in. na Piątej Alei w Nowym Jorku czy nawet w Hollywood. Czas na bardziej znane nazwiska jakimi są: Cristobal Balenciaga - czyli tajemnicza historia biednego marynarza, który stał się projektantem, a w latach swej świetności był uosobieniem paryskiej elegancji i luksusu. Kolejni z nich, a zarazem ikony mody - Christian Dior ze słynnym kompletem "Bar", który na pewno kojarzycie oraz Hubert De Givenchy i sukienka Audrey Hepburn z filmu "Śniadanie u Tiffany'ego", która przeszła do historii! Następnych i chyba najbardziej znanych nie muszę już opisywać: innowacyjny Pierre Cardin, dwójka moich ulubionych projektantów, czyli Yves Saint Laurent i wujaszek Karl Lagerfeld, wcześniej wspomniany Jean Paul Gaultier oraz Christian Lacroix i John Galliano.

12 couturiers qui ont change l'Histoire
This, of course, men's answer to the first part relating to designers. The formula is the same, of course. We have a dozen revolutionaries who changed the world of fashion and their short but bursting at the seams CVs. The book is just like the previous Hardcover with jacket as well as the previous missing in the middle of colored inserts, where you can find photos of the designers, their most famous projects, or (as in the case of Jean Paul Gaultier) perfume. The first league dunastu is distinguished Englishman (who, ashamed to admit it, but I did not know) that invented the Parisian haute couture. Gentlemen, hats off genius - Charles Frederick Worth. His successor as it were, at the same time a visionary, which no one else could match was Paul Poiret. He invented from scratch, the woman of the twentieth century and gave her much more freedom than it was before. Another projektnat of the most French name - Jean Patou, the most important tailor the twenties of the past century. You could say that one of the bolder designers, because the branches of his fashion house opened, among others, on Fifth Avenue in New York or even in Hollywood. Time for more familiar names which are: Cristobal Balenciaga - the mysterious story of a poor sailor who became a designer, and in the years of his heyday he was the epitome of Parisian elegance and luxury. Successive of them, and also fashion icons - Christian Dior to the famous set of "Bar", which certainly kojarzycie and Hubert de Givenchy and Audrey Hepburn dress from "Breakfast at Tiffany's," which went down in history! The next and probably the most famous no longer have to describe: an innovative Pierre Cardin, two of my favorite designers, or Yves Saint Laurent and Uncle Karl Lagerfeld, previously mentioned, Jean Paul Gaultier and Christian Lacroix and John Galliano.


Podsumowując. Są to książki pękające w szwach od wiedzy na temat najważniejszych projektantów w historii. Jedyną rzeczą do której mogę się przyczepić, to to, że czasem przez dużą ilość tekstu i obszerne akapity lekko się nudziłem. Jednak po za tym obie publikacje zasługują na 7/10.
Bardzo dziękuję za nie Domu Wydawniczemu Rebis (link).

Summarizing. Books are bursting at the seams with knowledge of the most important designers in history. The only thing to which I can find fault, it is that sometimes by a large amount of text and extensive paragraphs slightly bored. But after that, both of which they deserve to 7/10.
Thank you for not house the publishing Rebis (link).
Translated by Google

Snapchat - gabriel_data
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.