piątek, 22 maja 2015

White with color stripes


Cześć ;)
Przed wami nowa stylizacja, a w niej ja pierwszy raz w okularach. Mam je już od ponad miesiąca. Kupiłem je w Vision Express. Dodatkowo trafiłem na bardzo fajną promocję, dzięki której dwie pary okularów dostały się w moje ręce za jedyne 200 zł. W tej stylizacji znajdują się też moje ulubione, białe trampki kupione w New Yorkerze. Spodnie już pojawiały się na blogu, są to jedne z moich najstarszych rurek, które kupiłem w H&M. Sweterek kupiła mi mama w second handzie. Na początku średnio mi się podobał, lecz przekonała mnie do niego reakcja moich koleżanek, którym spodobał się bardzo.

Hi ;)

Before you new styling, and in it I first glasses. I have them for more than a month. I bought them at Vision Express. Additionally, I came across a very cool promotion, through which two pairs of glasses fall into my hands for only 200 PLN. In this styling are also my favorite, white sneakers bought in New Yorker. Trousers already appeared on the blog, these are some of my oldest tubes that I bought at H&M. Mom bought me a sweater in the second Handzia. At the beginning I liked average, but convinced me to him the reaction of my friends, who liked it very much.
Translated by Google

Dziś chciałbym też porozmawiać z wami o typach ludzi, których nie lubię. Widziałem takie posty już na kilku blogach i w końcu zebrałem się na to, aby zrobić to u siebie. Bez dłuższych wstępów zaczynamy. Typy osób, których nie lubię:
INTELEKTUALIŚCI - dla nich wszystko musi być dokładne, co do milimetra, wszystko ma dla nich logiczne wyjaśnienie, a jeśli takiego nie ma, to coś takiego nie istnieje lub jest nieistotne. 
CEBULACY - hmnm... jakby ich opisać. Wydaje im się, że są "cool" i światowi, a tak naprawdę nic nie wiedzą i są bardzo małostkowi. Np. nie wiedzą czym jest Starbucks, Vogue itd. Do tych osób zaliczam też te, które nie mają żadnego polotu jeśli chodzi o modę tj. ubieranie się. Np. w szkole; całe życie w dresie; najlepiej RPK lub Monster Energy, ale kiedy nauczyciel powie, ze do teatru koszula, to cały rządek chłopaków pokaże się w kolorowych koszulach z krótkim rękawie i ubierze jeansy.
NIE TOLERANCYJNI - wszystko co inne, ekstrawaganckie, awangardowe jest głupie. Takie osoby mają bardzo ograniczony gust, nie tolerują innych ras, religii, orientacji sposobów ubioru itd. Np. Z ich ust padają takie zwroty jak: "Ale Żyd", "Żółtki" - na Azjatów, "Pedał" - na chłopaka w rurkach. Za pewne wiecie o czym mówię i nie muszę się tu chyba więcej rozpisywać.
"NAJLEPSI" - piszę to w cudzysłowie, ponieważ są oni najlepsi tylko pozornie. Osoby, o których piszę mają bardzo duże ego, które jest takie wielkie z jakiegoś błahego powodu i wokół wszystkich krytykują, kiedy sami nic nie robią. Np. dziewczyna: "mam starszego chłopaka, dwie najlepsze przyjaciółki, czyli ubieram się świetnie i świetny mam gust, a innych mogę krytykować ile mi się podoba".

To chyba tyle jeśli chodzi o typy ludzi których nie cierpię. Bardzo was proszę abyście w komentarzach napisali: 
Jakich typów ludzi Wy najbardziej nie lubicie?

Today I would also like to talk to you about the types of people they do not like. I've seen these posts already on several blogs and finally gathered to it, to do it at home. Without long introductions we begin. The types of people you do not like:
INTELLECTUALS - for which everything must be accurate to the millimeter, everything has a logical explanation for them, and if they do not exist, then something does not exist or is insignificant.
UNLEARNED - hmnm ... as if they describe. It seems to them that they are "cool" and world, and really do not know anything and are very narrow-minded. Eg. They do not know what is Starbucks, Vogue etc. To these people I include the ones that do not have any panache when it comes to fashion, ie. Dressing up. Eg. In the school; whole life in a tracksuit; best RPK or Monster Energy, but when the teacher will say that the theater shirt, the whole row of boys will appear in colored shirts with short sleeves and dressed jeans.
NOT TOLERANT - everything else, extravagant, avant-garde is stupid. These people have very limited taste, can not tolerate other races, religions, orientations, ways of dress etc. Eg. With their mouths fall such phrases as: "But the Jew", "Żółtki" - for Asians, "pedal" - the boy in the tubes. For some of you know what I mean and do not have to think more dwell here.
"THE BEST" - I am writing this in quotes because they are only apparently the best. People I'm referring to have very large ego, which is so great for some trivial reason, and around all criticize when they do not do anything. Eg. Girl: "I have an older boyfriend, two best friends, or wear great and I have great taste, and I can criticize others how much I like it."

I think it's so much when it comes to the types of people who do not suffer. I urge you to in the comments posted: What types of people you most don't like?
Translated by Google

Sweterek/Sweater - SH
Spodnie/Pants - H&M
Buty/Boots - New Yorker
Okulary/Glasses - Vision Express


Facebook - Klik
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

Zdjęcia - Monika Gałkowska

piątek, 15 maja 2015

Photo Mix & Pretty Little Liars


Cześć ;)
Czas na kolejny Photo Mix, a tym razem dodatkowym tematem do niego jest serial Pretty Little Liars. W małym miasteczku Rosewood w Pensylwanii, zamieszkiwanym głównie przez wyższą klasę średnią, żyje 5 przyjaciółek: Emily, Hanna, Aria, Spencer i Alison. Pewnego dnia, a raczej pewnej nocy ginie Alison, a rok później zostaje znalezione jej ciało. Bez niej grupa się rozpadła, a na nowo połączył ich pogrzeb przyjaciółki. Wtedy też dziewczyny dostają pierwszego, wspólnego sms'a od -A, który jest początkiem prześladowania dziewczyn. -A wszystko widzi i o wszystkim wie, miesza w życiu dziewczyn, szantażuje je i wrabia w niejedną sprawę kryminalną. Przez cały czas dziewczyny próbują dowiedzieć się kto zabił Alison i kim jest -A. Im więcej wiedzą, tym w bardziej niebezpiecznej sytuacji są. Często, aby zdobyć niezbędne informacje naginają prawo i lądują na posterunku policji. Nie chcę wam pisać nic więcej, bo nie chcę wam zdradzić za dużo, aby nie wyszedł z tego spojler. Mnie serial wciągną tak naprawdę od drugiego odcinka i wciągną na tyle, że obejrzenie czterech sezonów (ok. 23 odc.każdy) zajęło mi tylko 2 tygodnie. Serdecznie polecam tym, którzy lubią dramaty kryminalne z lekką dawką Thriller'u. 

Hi ;)
Time for next Photo Mix, and this time an additional theme to it is the series Pretty Little Liars. In the small town of Rosewood, Pennsylvania, inhabited mainly by higher middle-class lives 5 friends Emily, Hanna, Aria, Spencer and Alison. One day, or rather one night killed Alison, and a year later her body is found. Without it, the group disbanded and re-joined their friend's funeral. Then the girls get first joint sms from -A, which is the beginning of the persecution girls. -A Sees everything and knows everything mixed in the lives of girls, blackmailing them and frames in more than one criminal case. Throughout the girls are trying to find out who killed Alison and who is -A. The more they know, the more dangerous the situation is. Often, to get the necessary information to bend the law and end up at the police station. I do not want you to write anything more, because I do not want to tell you too much, so as not to come out of the spoiler. I really retract series of the second section and retract enough to watch four seasons (approx. 23 episodes) took only two weeks. We would recommend those who like crime dramas with a light dose of Thriller'u.
Translated by GooglePretty Little Liars to nie tylko serial, lecz przede wszystkim książka. Nie będę się rozpisywał, bo recenzję planuję na wakacjach. Jednak najważniejszą rzeczą, którą trzeba napiętnować przy porównaniu książek i serialu, to to, że całkowicie się różnią. Zaczynając od kolorów włosów bohaterów, przez posiadane przez nich zwierzęta, aż po większą ilość rodzeństwa (w książce). Tak więc, jeśli ktoś oglądał serial, to zdecydowanie książka nie powinna go nudzić. Obecnie, w sprzedaży dostępnych jest 15 książek, a 16 - "Złośliwe" ma pojawić się już wkrótce.

Pretty Little Liars is not only the show, but primarily the book. I will not elaborate because the review plan on vacation. But the most important thing you need to stigmatize the comparison of the books and TV series, is that totally different. Starting with hair colors heroes, the animals held by them, to the greater number of siblings (in the book). So, if anyone watched the show, you definitely should not book him bored. Currently, the available for sale 15 books, and 16 - "Victious" is slated for release soon.
Translated by Google

Facebook - Klik
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

piątek, 8 maja 2015

Historia Mody - Francois Boucher - Arkady


Autor: Francois Boucher
Tytuł: Historia Mody Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku
Stron: 480
Rok wydania: 2012
Cena okładkowa: 119 PLN

Author: Francois Boucher
Title: Historie du costume en occident des origines a nos jours
Pages: 480
Publisher: Wydawnictwo Arkady
Relase Date: 2012
Cena okładkowa: 119 PLN


 Cześć ;)
Historia Mody to niezwykła książka, której cena na początku może sparaliżować, ale po zakupie szybko okaże się, że warto. Po pierwsze objętość. Książka liczy sobie 480 stron, każda z nich jest większa niż A4, a czcionka jest naprawdę niewielka. Nie trzeba więc być geniuszem, aby wydedukować z tego, że informacji w tej książce jest naprawdę wiele. Nad tą książką pracowało wiele znanych osób i autorytetów ze świata mody i historii sztuki. Byli to m. in: dyrektor naukowy CNRS - S.H. Aufrere i historyk mody i kustosz musee de la Mode et du Costume de la Ville de Paris - Pascale Gorguet Ballesteros. A do tego papier tej jakości, gruby, kredowy i oczywiście pięknie pachnący. Moim zdaniem książka jest arcydziełem równym tym, które można znaleźć wewnątrz.

Hi ;)
Fashion history is a remarkable book, the price of which can paralyze the beginning, but after buying quickly find that it is worth. After the first volume. The book counts 480 pages, each of which is larger than A4, and the font is really small. So you do not have to be a genius to deduce that the information in this book is really a lot. Worked on this book many famous people and authorities from the world of fashion and art history. They were m. In: Scientific Director of the CNRS - S. H. Aufrere and fashion historian and curator of the Musee de la Mode et du Costume de la Ville de Paris - Pascale Gorguet Ballesteros. And that paper of this quality, thick, chalky and of course beautifully fragrant. In my opinion, the book is a masterpiece equal to that which can be found inside.
Translated by GoogleCała książka podzielona jest na XIV rozdziałów. Dla wszystkich którzy nie chcą kupować kota w worku, zamieszczam spis treści.
9-17 - Przedmowa, Początki i ewolucja
18-27 - Ubiór prehistoryczny
28-61 - Ubiór starożytnego wschodu
62-73 - Kreta i jej kultura
74-109 - Kraje śródziemnomorskie
110-135 - Europa od V w.p.n.e. do XII w.n.e.
136-151 - Europa od XII do XIV wieku
152-179 - Moda europejska od XIV do początku XVI wieku
180-213 - XVI wiek
214-255 - XVII wiek
256-307 - XVIII wiek
308-395 - Od rewolucji francuskiej do początku XX wieku
396-411 - Moda od 1951 do 1964 roku
412-425 - Moda lat 60., 70. i 80. XX wieku
426-446 - Moda końca XX wieku
447-479 - Przypisy, Bibliografia, Słownik, Indeks, Źródła

The whole book is divided into XIV chapters. For all those who do not want to buy a pig in a poke, I put the table of contents.
9-17 - Preface, Origins and evolution
18-27 - Dress prehistoric
28-61 - Dress Ancient East
62-73 - Crete and its culture
74-109 - Mediterranean countries
110-135 - Europe from V w.p.n.e. to XII w.n.e.
136-151 - Europe from the twelfth to the fourteenth century
152-179 - Fashion Europe from the fourteenth to the early sixteenth century
180-213 - XVI century
214-255 - XVII Century
256-307 - XVIII century
308-395 - From the French Revolution to the early twentieth century
396-411 - Fashion from 1951 until 1964
412-425 - Fashion 60s, 70s and 80s
426-446 - Fashion end of the twentieth century
447-479 - Notes, Bibliography, Glossary, Index, Sources
Translated by GoogleRozdziałów jest bardzo dużo i są bardzo różnorodne. Moim ulubionym jest XVIII. Pełen jest wspaniałych obrazów i różnorodnych informacji. Został tu opisany m. in. rozwój przemysłu tekstylnego, ubiór we Francji, stroje dworskie oraz wpływy wschodnioeuropejskie i orientalne. Temat, który był mi najmniej znany przed sięgnięciem po tę książkę, to Ubiór starożytnego wschodu. Serdecznie polecam wam ich kulturę; w szczególności ubiór. Mamy tu scharakteryzowany styl Sumerów, Syryjczyków, Arabów, Armeńczyków, ludów stepowych i wielu więcej. 

Chapters are very much and are very diverse. My favorite is the eighteenth. Is full of wonderful images and diverse information. M is described here. Al. development of the textile, garment, France, court costumes and Eastern and Oriental influences. The topic that was my least known before reaching out after this book, this garment of ancient East. We would recommend you to their culture; in particular dress. We have a style characterized by the Sumerians, Syrians, Arabs, Armenians, steppe peoples and many more.
Translated by GooglePodsumowując. Książka jest świetna w każdym calu. Jest prawdziwą bombą informacyjną. Bardzo solidnie i dobrze zrobiona. Opracowana i sprawdzona przez specjalistów ze świata mody, sztuki i historii. Jedyny minus to ciężar, bo waży ona 2,73 kg. Wszystko inne, pod każdym względem na 6+. Tak więc moja ocena nie powinna nikogo dziwić, jest to: 10/10

To sum up. The book is great in every way. Information is a real bomb. Very solid and well made. Developed and tested by professionals from the world of fashion, art and history. The only drawback is the weight, because it weighs 2.73 kg. Everything else, in every respect to the 6+. So my evaluation should not surprise anyone, is this: 10/10.
Translated by GoogleFacebook - Klik
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.