piątek, 28 sierpnia 2015

Sunny blue & Książka pod tytułem Tom 2
Cześć ;)
Dziś mam na sobie błękitną koszulkę z Glo Story, którą kupiłem w C&A. Dobrałem do niej ciemniejsze, szafirowe spodenki, które kupiłem na Zalando. Do kontrastu, ze spodenkami dodałem jeszcze moje ulubione, białe trampki z New Yorkera. Całą stylizację wykończyły lustrzane aviatory z C&A.

Hi ;)
Today I'm wearing a blue T-shirt with Pilot. I have a heart it darker, sapphire shorts from Your Turn, which I bought at Zalando. To contrast with shorts I added my favorite, white sneakers with the New Yorker. The whole styling finished off a mirror Shades of C & A.
Translated by Google
Ponieważ tylko kilka dni dzieli nas od rozpoczęcia roku szkolnego, chciałbym dziś porozmawiać z wami na temat szkolnego dress code'u. Wszystkich, którzy skończyli szkoły, bardzo proszę o swoją opinię o dress codzie do pracy!
1. Jeśli chodzi o moją szafę to raczej nie ma w niej niczego, poza tzw. "ubraniami roboczymi" w czym nie mógłbym iść do szkoły. A wy, macie coś takiego w czym nie możecie pokazać się w szkole?
2. Zazwyczaj ubieram się w stylu casual'owym, ale zdarzają mi się też takie dni, kiedy mam ochotę ubrać się w coś bardziej eleganckiego. Najbardziej nie lubię takiego zjawiska, kiedy ktoś chodzi cały czas w dresie, lub jakoś tak luźno, a na jakąś szkolną uroczystość wystroi się jak choinka na święta i widać po nim, że ta osoba źle się w tym czuje. Zawsze przy takich okazjach staram się wyglądać dobrze, ale zawsze dobieram coś mocno casual'owego, żeby się ubrać, a nie przebrać. Jak jest u was? Wolicie na co dzień styl elegancki lub pół-elegancki, casual'owy czy może sportowy?
3. Teraz może przejdźmy do czarnej listy szkolnego ubioru, czyli wielkości dekoltów, długości spódnic, farbowania i malowania, oraz ramiączek i szelek. Idąc po kolei, zacznijmy od dekoltów. Moim zdaniem jest to słuszne, bo nie raz zdarza się dziewczynom przesadzić i wyglądają tandetnie. W stosunku do długości spódnic też się zgadzam, bo dziewczyny w za krótkich spódniczkach, wyglądają (hmnm... jakby to ładnie nazwać) jak panie lekkich obyczajów, a poza tym, ani tu się zgiąć, ani pochylić. Co do farbowania, to jestem na NIE, ale tylko co do nienaturalnych kolorów, jednak całkiem nie rozumiem nagonki na malowanie paznokci przez dziewczyny. Rozumiem długość, bo można kogoś nieźle drapnąć, ale kolor? Tego wcale nie rozumiem! A już całkowicie nie zgadzam się z tym zabranianiem noszenia bluzek, koszulek i sukienek na szelkach/ramiączkach. A wy, które z podpunktów "stroju ucznia" byście zostawili, a które wyrzucili?
4. Ostatnia rzecz jaką chciałbym poruszyć odnośnie tego tematu to mundurki. U mnie w szkole nosiło się je, przez jeden rok, ale potem z nich zrezygnowano. Przy czym, nie były to kompletne outfity, jak zazwyczaj w serialach, czy prywatnych szkołach tylko coś w rodzaju kamizelek. Szczerze mówiąc nie mam nic do mundurków, ale męczyłoby mnie chodzenie cały czas w tym samym. Jesteście za czy przeciw mundurkom? 

Since only a few days away from the start of the school year, I would like to talk to you today about the school dress code. All those who finished school, please let me know your opinion about dress each morning to work!
1. As far as my closet but rather has nothing in it besides the so-called. "working clothes" what I could not go to school. And you, you have something like this in which you can not show up at school?
2. Usually dressed in style casual'owym, but there I also days when I want to dress up in something more elegant. Most do not like such a phenomenon, when someone comes in sweats all the time, or so loosely, and at a school ceremony wystroi up like a Christmas tree for the holidays and you can see after him, that this person is wrong in this feeling. Always on such occasions I try to look good, but always I choose something hard casual'owego to get dressed and do not change. How is it with you? Do you prefer casual chic style or half-elegant, casual'owy or perhaps sports?
3. Now you can move on to blacklist the school dress code, which is the size of necklines, long skirts, dyeing and painting, as well as straps and suspenders. Going in order, let's start with necklines. I think that is right, because no one happens to girls overdo it and look cheesy. In relation to the length of skirts also agree, because the girls in for short skirts, they look (hmnm ... if it nicely called) as the ladies of easy virtue, and besides, neither here bend or tilt. As for the dye, it is there, but only for unusual colors, but does not quite understand the uproar against Pedicure for girls. I understand the length, because you can scoot someone good, but the color? That does not understand! A completely disagree with that prohibit wearing blouses, shirts and dresses bib / straps. And you, which of the following points "student attire" would you left, and which fired?
4. The last thing I would like to raise on this subject is uniform. At my school they wore them, for one year, but then abandoned them. At the same time, they were not complete outfits as usual in the series, or private schools, only a sort vests. Honestly I have nothing to uniforms, but męczyłoby me going all the time the same. Are you for or against uniforms?
Translated by Google
Koszulka/T-Shirt - C&A
Buty/Boots - New Yorker
Spodenki/Shorts - Your Turn; Zalando
Aviatory/Aviators - C&A

Zdjęcia - Monika Gałkowska
________________________________________________Autor: Robert Trojanowski
Tytuł: Książka pod tytułem Tom 2
Stron: 218
Rok wydania: 2015
Cena okładkowa: 19,90 zł

Author: Robert Trojanowski
Title: The book called Tome 2
Pages: 218
Publisher: Wydawnictwo Kaktus
Relase Date: 2015
Cover price: 19,90 PLN


Cześć ;)
Książka pod tytułem Tom 1, zawojowała polski rynek i było o niej głośno w blogosferze jak i na YouTub'ie. U mnie jej recenzję znajdziecie tu (klik). Tak czy inaczej, wszystkich fanów (w tym mnie) ucieszyła wiadomość, że autor stworzył dla nas drugą część tego wspaniałego dzieła. Dodam jeszcze tylko, że jak pewnie większość z was wie, w sprzedaży dostępna jest już też trzecia część Książki pod tytułem i jej recenzja również pojawi się na moim blogu.

Hey ;)

The book titled Volume 1, conquered the Polish market and was by her loud in the blogosphere and on youtube. For me its review can be found here (click). Anyway, all the fans (including me) cheered news that the author has created for us the second part of this wonderful work. I would add only that, as probably most of you know, the sale is now available also the third part of the book under the title, and the review will also appear on my blog.
Translted by Google

Książka pod tytułem Tom 2, to przede wszystkim jeszcze większa porcja zabawy, dziwnych, inspirujących i dwuznacznych zadać, szczególnie polecana przeze mnie tym, którym jej pierwsza część nie wystarczyła. W drugim tomie, znajdziecie z pewnością mniej zadań nawiązujących do komputera. Radzę wam też ostrzyć nożyczki, bo będzie tu co wycinać! Kilka zadań jakie znajdziecie w tej książki, będą wymagały od was współpracy ze znajomymi, co moim zdaniem jest świetną sprawą. Dzięki tej książce, będziecie mieli okazję pisać blogi i gazety, tworzyć plakaty filmowe i graffiti, projektować koszulki i znaczki pocztowe oraz strzyc, golić i przycinać. Ta książka pozwoli wam też mieć pełną kontrolę nad każdym zadaniem, bo to bardzo często od was będzie zależało, jak rozwiążecie dany problem, lub jak coś będzie wyglądało! 

The book titled Volume 2 is primarily an even greater portion of fun, quirky, inspiring and ambiguous to ask, especially recommended by me this, where the first part was not enough. In the second volume, you will find certainly less tasks referring to the computer. I advise you to also sharpen scissors, because it will be here every cut! Several tasks that you can find in this book will require you to cooperate with your friends, which I think is a great thing. With this book, you will have the opportunity to write blogs and newspapers, create movie posters and graffiti, design t-shirts and postage stamps, and cut, shave and trim. This book will enable you also have complete control over every job, because it's very often from you will depend, as will solve the problem, or how something will look like!
Translated by GooglePodsumowując. Czy "Książka pod tytułem Tom 2" jest warty kupna? Moim zdaniem, jak najbardziej jest. Kolejna publikacja Roberta Trojanowskiego utrzymuje świetność pierwszego tomu, do tego czujemy powiew świeżości i dajemy sobie szansę na rozwiązanie dziesiątek intrygujących zadań. Tom drugi zdecydowanie zasługuje na 5/6!

In conclusion. Is "The book titled Volume 2" is worth buying? In my opinion, as most are. Another publication of Robert Trojanowski maintains the splendor of the first volume, to feel breath of fresh air and give yourself a chance to solve dozens of intriguing tasks. The second volume definitely deserves a 5/6!
Translated by GoogleFashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

wtorek, 25 sierpnia 2015

Nowa Moda Polska - Marcin Różyc - 40 000 malarzy


Autor: Marcin Różyc
Tytuł: Nowa Moda Polska
Stron: 336
Wydawca: 40 000 malarzy
Rok wydania: 2012
Cena okładkowa: 40 zł

Author: Marcin Różyc
Title: New Polish Fashion
Pages: 336
Publisher: 40 000 malarzy
Relase Date: 2012
Cover price: 40 PLN


Cześć ;)
Kiedy byłem na urlopie w Niemczech wziąłem ze sobą tylko jedną książkę - "Nową Modę Polską" Marcina Różyca. Ponieważ, ja książką lubię się delektować i czytać przez dłuższy czas, stwierdziłem, że mi to wystarczy. W tym przekonaniu utwierdziła mnie też drobna czcionka, jaką została napisana ta książka. Stety, niestety okropnie się pomyliłem! Książka od pierwszych stron tak mocno mnie wciągnęła, jak moda kilka lat temu. Mi, czyli osobie, która nie śpieszy się z czytaniem książek i stara rozkoszować się każdą stroną przeczytanie jej zajęło około 4 dni. Chłonąłem wiedzę znajdującą się w tej książce jak gąbka, a kiedy nie czytałem to cały czas w głowie myślałem nad poszczególnymi fragmentami tego dzieła!
Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować Marcinowi Różycowi za stworzenie tak fantastycznej książki, która porwała mnie od początku do końca. Przeniosła w czasie i przestrzeni do tego co najważniejsze we współczesnej modzie naszego kraju i pozwoliła przesiąkać tym wszystkim co można nazwać właśnie Nową Modą Polską. Równocześnie chciałbym też podziękować wydawnictwu 40 000 malarzy (klik), za darmowy egzemplarz tej książki. 

Hi ;)
When I was on holiday in Germany, I brought only one book - "New Polish Fashion" Marcin Różyc. Because, I like to enjoy a book and read for a long time, I found that I was enough. In this belief he has strengthened me, too small font that was written this book. Unfortunately, the unfortunately terribly wrong! From the first pages of the book so much she sucked me in like fashion a few years ago. To me, that is a person who does not hurry with reading books and trying to enjoy every party to read it took about 4 days. I devoured knowledge located in this book like a sponge, and when I have not read it all the time in my head I was thinking of the individual parts of this work!
From this place, I would like to thank Marcin Różyc for creating such a fantastic book that captivated me from the beginning to the end. She moved in time and space to what is most important in the modern fashion of our country and let it all seep what might be called the New Polish Fashion. At the same time, I would like to thank the publishing house 40 000 painters (click), for a free copy of this book.
Translated by Google


Po pierwsze: nie jest to książka dla wszystkich. Ta książka ma swoje wymagania i zdecydowanie nie poleciłbym jej komuś kogo moda nie interesuje, lub interesuje w bardzo małym stopniu. Żeby sięgnąć po tę książkę i po przeczytaniu jej coś z niej wynieść, moim zdaniem powinno się mieć przynajmniej podstawową wiedzę o modzie lub sztuce. W tej małej, niepozornej książeczce o bardzo prostej, lecz jakże wymownej okładce, autor zmieścił niezwykły ogrom wiedzy. Oprócz mody w czystej postaci znajdziemy tu dużo o jej powiązaniach z architekturą, o tym jak moda i sztuka są od siebie zależne. Gdzie modę można obejrzeć i co po prostu trzeba zobaczyć. Ta książka daje nam jasny pogląd na to co, gdzie i jak, związanego z modą działo i dzieje się w Polsce. Nie zabrakło tu też sylwetek projektantów, którym warto poświęcić uwagę m. in. przez to, że tworzyli lub nadal tworzą autorską, polską modę na wysokim poziomie. Spośród wszystkich sylwetek najbardziej podobały mi się ta o Ani Kuczyńskiej i Tomaszu Ossolińskim oraz byłbym zapomniał o sylwetce Zaremby. Sporą część książki zajmują też rozmowy z ludźmi zajmującymi się modą w różnych jej aspektach. Tu najbardziej w pamięci zapadły mi dwie rozmowy. Pierwsza z Tomaszem Partyką, a druga z Joanną Klimas.

Firstly, this is not a book for everyone. This book has its own requirements and definitely would not recommend it to someone who is not interested in fashion, or are interested in a very small extent. To reach for this book and after reading her something away from it, in my opinion, you should have at least basic knowledge about fashion or art. In this small, inconspicuous booklet with a very simple but most evocative cover, the author of fit extraordinary vastness of knowledge. In addition to fashion in a pure form you'll find here a lot about her relationships with the architecture, how fashion and art are interdependent. Where fashion can be seen and which simply must see. This book gives us a clear idea of ​​what, where and how, associated with fashion has happened and is happening in Poland. There were also profiles of designers here which merit attention m. Al. in that it created or continue to create an original, Polish fashion at a high level. Among all the profiles of the most liked the one about Ania Kuczyńska and Tomasz Ossoliński, and I almost forgot about the silhouette Zaremba. A large part of the book also hold a conversation with the people involved in fashion in its various aspects. Here the most memory were taken me two calls. The first of Tomasz Partyka, and the second with Joanna Klimas.
Translated by Google


Podsumowując. Książka totalnie mnie rozwaliła i poskładała na nowo. Zmieniła moje myślenie i pokazała jak mało, tak naprawdę wiem o modzie. Moim marzeniem jest, żeby każdy kto uważa się za blogera lub blogerkę modową miał przynajmniej taką wiedzę jaka jest w tej książce. Chciałbym s też podzielić się z wami pewnym spostrzeżeniem. Większość ludzi uważa, że blogi modowe, a blogi szafiarskie to to samo. O nie! To zupełnie coś innego. Do tego tematu postaram się jeszcze kiedyś wrócić, a teraz przeskakuję już do recenzji. Bez żadnego zawachania, z pełną odpowiedzialnością uważam, że ta książka zasługuje na nie mniej niż: 6/6. I jeśli mogę jeszcze coś dodać, to tylko tyle, że czekam na kolejne książki Marcina Różyca.

Summarizing. The book totally busted me and poskładał again. It changed my thinking and showed how little, really know about fashion. My dream is that everyone who considers himself a blogger or blogger mods have at least the knowledge of what is in this book. I would like to also share with you some observation. Most people think that fashion blogs and the blogs szafiarskie is the same. Oh no! It's quite something else. For this topic I will try to come back again sometime, and now leap over already for review. Without any zawachania, with full responsibility, I think this book deserves no less than 6/6. And if I may add something, it's just that I'm waiting for the next book Marcin Różyc.
Translated by Google

Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

piątek, 21 sierpnia 2015

Gabriel Data summer 2015 - part #2Cześć ;)
W dzisiejszym poście druga część - męska kolekcji Gabriel Data summer 2015. Tak jak już pisałem przy okazji pierwszej części tej kolekcji, inspirowały mnie m. in. krew, serial Pretty Little Liars i piosenka Lady Gagi - "Bloody Mary". Pierwsza sylwetka to klasyczny biały T-shirt i równie białe spodenki na których od dołu pnie się print czerwonych kwiatków z białą lamówką i środkiem w tym samym kolorze. Do tego czerwone martensy na białych podeszwach ze sznurówkami w tym samym kolorze.
Kolejny projekt składa się z czerwonego tank topu z czerwoną siateczką i białe spodenki alladynki. Wykończeniem całej stylizacji są czerwone japonki.

Hello;)
In today's post the second part - the men's collection Gabriel Date of summer 2015. As I said on the occasion of the first part of this collection, inspired me m. Al. Blood series Pretty Little Liars and the song Lady Gaga - "Bloody Mary". The first figure is a classic white T-shirt and white shorts as where the bottom climbs print red flowers with white trim and center in the same color. For this red-soled Doc Martens on white laces in the same color.
Another project consists of a red tank top with a red and white mesh shorts harem. Finish the whole styling are red flip-flops.
Translated by Google

 


Następny projekt, szczególnie wymaga opisu bo wiem, że niektórzy mogą mieć problem z rozróżnieniem, gdzie kończy się koszulka, a gdzie zaczynają się spodnie. Otóż, koszulka to biały T-shirt z rękawkami w kwiatki i przedłużeniem w kwiatki. Do tego mamy białe spodnie rurki, które od kostek do mniej więcej połowy łydki mają print w kwiatki. Do tego skórzane, czerwone klapki.
Kolejna, letnia, męska sylwetka składa się z białej koszulki na ramiączka, której góra jest ozdobiona print'em, który sygnuje tą kolekcję. Do tego czerwone spodenki naszywane siateczką, która ma imitować wzór rybich łusek. Kolejną częścią stylizacji są czerwone trampki za kostkę na białych podeszwach, z białymi rzepami. Wykończeniem całego outfitu jest biały full cap.

Next project, especially requires a description because I know that some people may have trouble distinguishing between, where you end up shirt and pants where to begin. Well, this t-shirt white T-shirt with short sleeves in flowers and an extension in the flowers. For this we have white pants tube that from the ankles to about mid-calf to print in flowers. For this leather, red flip flops.
Another, summer, male silhouette made up of white T-shirts on the straps, the top is decorated with print'em who signs this collection. For this red shorts with mesh patch which has to imitate the pattern of fish scales. Another part of the styling are red sneakers for ankle on white soles, with white Velcro. Finish the whole outfit is a white full cap.
Translated by GoogleOstatnie dwa projekty są to dodatki. Pierwszym z nich jest mucha w pełni ozdobiona print'em w kwiaty, które na środku są czerwone z białą kropką i białym konturem wokół płatków, a na skrzydełkach (ja tak to nazywam) mamy białe kwiatki z czerwonym środkiem i czerwonym konturem na płatkach.
Jeśli chodzi o czapkę, to jest to biały full cap z G na froncie, które pełne jest czerwono białych kwiatów. Te same kwiaty są na daszku.

The last two projects are the supplements. The first is to fly print'em fully decorated with flowers, which in the middle are red with a white dot and white outline around the petals, and on the wings (I so call it) we have white flowers with a red center and red outline on the petals.

As for the cap, it is a white full cap with G at the front, which is full of red and white flowers. The same flowers are at the peak.
Translated by Google

Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.